เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมงาน “บีโอไอ แฟร์” 5 – 20 มกราคม 2555 โชว์สุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ศาลาเครือเจริญโภคภัณฑ์ งานบีโอไอ แฟร์ 2011 เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความก้าวหน้ามาก มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในทุกกระบวนการทำงาน ดังนั้นในงาน บีโอไอแฟร์ 2011 ซึ่งจัดขึ้นด้วยแนวคิด “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” เครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงนำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอาหาร มาจัดแสดงใน ศาลาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานเห็นว่าอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตร พร้อมนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เห็นโอกาสของประเทศไทยที่มีอยู่มากมาย หากนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างมหาศาล

ภายใน ศาลาเจริญโภคภัณฑ์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อมัลติมีเดียภาพและเสียง ด้วยแนวคิด “อิ่มท้องด้วยอาหาร อิ่มสมองด้วยความรู้ และอิ่มใจด้วยความสนุกสนาน”
โซนที่ 1 “จากเมล็ดพันธ์สู่อาหาร จากอาหารสู่ความงดงาม”
จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมไทย ซึ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ยาวนานมาถึง 90 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ.2464 ที่เริ่มก่อตั้งร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ “เจียไต๋จึง” มาสู่เครือเจริญโภคภัณฑ์ในปัจจุบัน ผ่านภาพเคลื่อนไหวโดยมีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ พร้อมชมนวัตกรรมต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ นวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญที่พลิกรูปแบบพัฒนาภาคเกษตรของเมืองไทยให้เติบโตเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตมาตรฐานสูงสุด แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมพืชไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร นวัตกรรมแห่งการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการลงทุนในต่างประเทศของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนในประเทศจีน รวมถึง นวัตกรรมพัฒนาคน เปิดโลกทางการศึกษาเพื่อโอกาสของเยาวชนไทย

 


โซนที่ 2 “อิ่มโอกาส”
จัดเป็นโรงภาพยนตร์ที่บรรจุผู้เข้าชมได้ 200-300 คนต่อรอบ ฉายภาพยนตร์ด้วยแนวคิด “ประเทศไทย..ดินแดนแห่งโอกาส” พร้อมเพลงประกอบภาพยนตร์จาก คิทาโร่ นักดนตรีและนักประพันธ์ชื่อก้องโลก ผ่านจอ LED ความละเอียดสูง ให้ผู้เข้าชมตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตอาหารอันอุดมสมบูรณ์

 


โซนที่ 3 “อิ่มท้อง” เปิดโลกของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะที่เป็นบริษัทด้านเกษตรและอาหารชั้นนำ ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด “From Seed Feed Farm Food to Fork” ผ่านจอพลาสมาที่ตั้งอยู่รายล้อมโต๊ะอาหาร นำเสนอเรื่องราวการผลิตสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรก การคัดเลือกและวิจัยสายพันธุ์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การผลิต การแปรรูป การกระจายสินค้าเพื่อพร้อมเสิร์ฟผู้บริโภค
โซนที่ 4 “อิ่มเอิบ อุโมงค์เกษตร”
จำลองบรรยากาศการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ครอบคลุมทั้งพืชและปศุสัตว์มาไว้ในงาน เช่น การทำนาข้าว ไร่ข้าวโพด การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ฯลฯ ให้ทุกคนเห็นเทคโนโลยีที่ก้าวไกลที่นำมาใช้ในการเกษตร นำเสนอผ่านจอ LED ที่วางต่อกันบนทางเดินแล้วติดกระจกรอบด้าน เสมือนยืนอยู่กลางท้องทุ่งหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โซนที่ 5 “อิ่มสมอง”
แสดงถึงวิทยาการก้าวหน้าด้านการเกษตรรวมถึงเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ โซนนี้ผู้เข้าชมงานจะได้รับความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลการบริโภคของคนไทย รูปแบบการพัฒนาเกษตรที่สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น
โซนที่ 6 “อิ่มเอมพระบารมี”
มีต้นโพธิ์ประดับด้วยใบโพธิ์ทอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมถวายพระพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พร้อมชมภาพโครงการในพระราชดำรัสและพระราชดำริต่างๆ ที่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้น้อมถวาย

โซนที่ 7 “อิ่มใจ” นำเสนอวิถีชีวิตในอนาคตด้าน E-Commerce ด้วยเทคโนโลยี Face Detection ที่จำลองความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อของผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

พบกับ ศาลาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำเสนอข้อมูลความรู้และนวัตกรรม-เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารได้ในงาน บีโอไอ แฟร์ 2011 ระหว่างวันที่ 5 – 20 มกราคม พ.ศ.2555 ที่เมืองทองธานีที่มา CP E-News ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2554