ซีพี ออลล์ - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนทุนชายแดนใต้28 มี.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ - ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนทุนชายแดนใต้

 

 

 

 

 

 

 

       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาศักยภาพ ผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมหาดทรายแก้ว จ.สงขลา โดยมีคุณปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้ชำนาญการหน่วยงานพิเศษ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ” และคุณสุรีรัตน์ บุญนาโค ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมบรรยาย เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักองค์กรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก คุณประพจน์ มีจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พร้อมอาจารย์ และนักเรียนจากศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ ในการจัดกิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการปรับตัวสู่การฝึกปฏิบัติงาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในรูปแบบทวิภาคี นอกจากนี้ยังมีคุณกิตติ สุระกำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่เยาวชน และกล่าวปิดกิจกรรมอย่างอบอุ่น มีนักเรียนที่ได้รับทุน รวมจำนวน 186 คน