ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.014 พ.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด จัดสัมมนา “สะเต็มศึกษา” พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0

 

 

 

 

 

 

       ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐCONNEXT ED ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง นำร่องจัดอบรมครูด้าน “สะเต็มศึกษา” หรือ “STEM Education”ในจังหวัดตราดเตรียมความพร้อมบุคคลากรครูให้สามารถบูรณาการปรับแผนการเรียนการสอนเชิงรุก ด้านประธานศูนย์โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดตราด มั่นใจการเข้าอบรมเพิ่มโอกาสสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนรอบด้าน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่าการจะสร้างเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่อง “การศึกษา” ซึ่งซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เป็นภารกิจหลักด้านการตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี  จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สร้างเด็กและเยาวชนคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง
 

 

       เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องล่าสุดซีพี ออลล์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนวัดคีรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมป์),  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) และโรงเรียนวัดไทรทอง จัดอบรมสัมมนาครูกว่า 50 คนภายใต้หัวข้อ “สะเต็มสบายๆ”  เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรครูในเรื่องสะเต็มศึกษา ให้สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นของเยาวชนในสังคมยุคใหม่

 


 

 

 

 

       ด้านนางภัทรานิษฐ์  ปริพัฒน์ตันติกร  ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ด กล่าวว่าเรื่องของสะเต็มศึกษา ทางโรงเรียนเคยจัดกิจกรรมมาบ้างแล้ว เพียงแต่องค์ความรู้ หรือความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ซึ่งใน 2 วันที่ได้เข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในการเขียนแผนวางรูปแบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูทั้ง 3 โรงเรียนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลายๆ เรื่องถือเป็นการเติมเต็ม และเตรียมพร้อมที่ดีร่วมกัน

 


 

 

 

 

       ทั้งนี้ STEM  Education ไม่เพียงแต่เน้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก แต่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ได้แก่ความรู้วิทยาศาสตร์ (Science), คณิตศาสตร์ (Mathematics) ผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างชิ้นงานในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) จนเกิดเป็นเทคโนโลยี (Technology) ในการอบรมครั้งนี้ยังได้มีการปรับกระบวนการคิดของครูจากการสอนแบบบอกเล่าเป็นรายวิชา มาเป็นการบูรณาการแต่ละรายวิชาผ่านกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ (Child Center) พร้อมเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรแกนกลาง และบรรจุเป็นหน่วยการเรียนเฉพาะในแต่ละช่วงชั้นของแต่ละโรงเรียน ก่อนนำไปใช้จัดการเรียนการสอนจริงเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2561
 

 

 

 

 

 

 

       ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ประธานศูนย์โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เสริมต่อว่าต้องยอมรับว่าสะเต็ม ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูทั้ง 3 โรงเรียน  จึงทำให้ที่ผ่านมารูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้เกิดการเชื่อมโยงตามหลักสะเต็มอย่างเต็มรูปแบบ
 

 

 

       “เชื่อว่าหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คุณครูจะเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการสอนที่ทางซีพี ออลล์ จัดอบรมนั้นเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ก่อให้เกิดการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ และเป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน” นายเกียรติศักดิ์ กล่าว


 

 

 

 

 

       เพื่อพัฒนาคนคุณภาพ ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ไขปัญหา จนสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ จึงถือเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค 4.0