นโยบายองค์กร

 “รวมพลังมุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” 

 

 

 

 

        บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และ พัฒนาของพนักงาน ด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

 

 

ปรัชญาองค์กร

 

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

 

วิสัยทัศน์

 

เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน

 

พันธกิจ

 

มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและ สังคม
 

 

 

 

 Life is Better with ALL “เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม” 

 

 

 

       บริษัทยังดำเนินธุรกิจโดยยึดคำสอนและส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง กับ "โครงการส่งเสริมธรรมศึกษา" เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานมากระทั่งก้าวสู่ปีที่ 12 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง อันเป็นแนวทางก่อให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ดำเนินกิจการ บริหารสิทธิเท่าเทียม 

       

 

 

       บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทมีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน 
 

 

 

“คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน”  

 

 

 

สิทธิพนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  จึงให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงานดังนี้

 

  • พัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน

  •  สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง

  •  สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และให้ความ สำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย
     

 

 

สิทธิผู้บริโภค : บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าราคา โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

  • มีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

  • นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้ หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

 

 

 

สิทธิเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น : บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ จึงไม่กระทำการใดๆที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

  • บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการดำเนินงาน ที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 

เคารพทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 


 “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”  เคารพ “คู่ค้า” และ “คู่แข่ง” ทางธุรกิจ

 


       ซีพีออลล์ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดพิมพ์  “คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน“ (Codes of Business Ethics and Bounden Duties in Working) เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดย

        การปฏิบัติต่อคู่ค้า : อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมูลการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ทหรือ E-Auction อีกด้วย

        การปฏิบัติต่อคู่แข่ง : มีการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกันและไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลง ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
 

 

 

 

รักษามาตรฐาน เครื่องหมายการค้า 7-Eleven

       

 

       บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทย ภายใต้สัญญาให้ใช้สิทธิที่บริษัททำกับ 7-Eleven, Inc. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อจาก 7-Eleven, Inc.