1 ปี ซีพี ออลล์ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย นำร่อง "โรงเรียนต้นแบบประชารัฐ"1 ธ.ค. 2560 : 1 ปี ซีพี ออลล์ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย นำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ   

 

 

 

 

 

 

       โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “คอนเน็กซ์-อีดี” เป็นโครงการภายใต้นโยบายสานพลังประชารัฐ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ร่วมพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยโดยนำร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ 3,342 แห่งในปี 2559-2560 ก่อนจะขยายผลต่อไปยังโรงเรียน 7,424 แห่งในปีต่อไป

 

 

 

 

 

 

       ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าไปทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ สคูล พาร์ทเนอร์  โดยเข้าไปศึกษาปัญหาความต้องการของโรงเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมคิดค้นและจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม โครงการต่างๆ อาทิ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการ “อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม” โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน จังหวัด เชียงราย ดึงจุดแข็งด้านเกษตรกรรมที่มีในชุมชน เพื่อให้เยาวชนได้ “เรียนรู้ รักษา และพัฒนาต่อยอด” สิ่งที่นักเรียนได้รับก็คือประสบการณ์ ทักษะอาชีพ ได้ซึมซับวิถีชีวิตของชุมชนเกิดเป็นความรักความหวงแหน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้


 

2. โครงการ “STEM ROBOTICS” โรงเรียนวัดทด จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนได้สร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์  เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านการเวิร์คช็อปลงมือปฏิบัติประดิษฐ์ “หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว” และฝึกวางระบบ การจัดทำโปรแกรมอัตโนมัติ “หุ่นยนต์เดินตามเส้นตรง” เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ก็จะประยุกต์ไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์แบบอื่นๆ และต่อยอดสู่การแข่งขันต่อไป
 

 

3. โครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากในหมู่บ้านมีสถานที่ท่องเที่ยวคือสวนเต่า ทางสคูล พาร์ทเนอร์  จึงเห็นโอกาสนำเสนอเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ และได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ วางแผนร่วมกับโรงเรียน โดยมีเป้าหมายคือฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในหมู่บ้านของตัวเอง และนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะทำให้เยาวชน ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน ได้ค้นหาตัวเอง มีอาชีพติดตัว สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้

 

 

 

 

 

 

       โดยนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ซีพี ออลล์  ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 22 ปี ตั้งแต่ปี 2538
 

 

 

       “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงาน ที่ได้ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่พัฒนาโรงเรียนประชารัฐ จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ผลักดันให้เยาวชนสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งได้” นายธานินทร์กล่าว
 

 

 

       เพื่อสนับสนุน เชิดชูพนักงานที่ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ผู้ที่เป็นทั้งคู่คิด ผู้ร่วมยกระดับการศึกษาโรงเรียนประชารัฐตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดงานมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพนักงาน ที่ร่วมทำหน้าที่ผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิติใหม่ในการพัฒนาการศึกษา เติมเต็มช่องว่างและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม