เกี่ยวกับเรา

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

  >  บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียว ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การ ทำงานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจัง และครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี คุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (Work-based Education)

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.pim.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อสร้างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกโดยตรงและมีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyapiwat.ac.th

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM)

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภายใต้ การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้ เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบระดับประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.satit.pim.ac.th

บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้น การให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.panyatara.co.th