เกี่ยวกับเรา

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

  >  บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียว ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การ ทำงานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจัง และครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี คุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (Work-based Education)

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.pim.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อสร้างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกโดยตรงและมีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyapiwat.ac.th

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM)

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภายใต้ การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้ เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบระดับประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.satit.pim.ac.th

บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้น การให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.panyatara.co.th

P-PAC

เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าใจถึงบุคลิกภาพและศักยภาพของแต่ละบุคคลผ่านลายผิววิทยา โดยกลุ่มผู้เข้ารับการวิเคราะห์มีความหลากหลายตั้งแต่เด็กจนถึงผู้บริหารองค์กรธุรกิจ อีกทั้งยังให้บริการด้านการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างคนที่มีคุณภาพและมีความสุข ส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/PPAC.CPALL/

ALL COACHING Academy

เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชตามมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation หรือ ICF) และการโค้ชกลุ่ม หรือ Action Learning Coach ของ World Institute of Action Learning หรือ WIAL โดยมีพันธมิตรเป็นสถาบันการโค้ชระดับโลกที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านการโค้ชมานานกว่า 40 ปี อย่าง MMS Worldwide Institute รวมถึงสถาบันด้านการพัฒนาบุคลากรอีกหลายแห่ง อีกทั้งยังมีวิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF มากกว่า 30 ท่าน ที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรของท่านครอบคลุมทักษะด้านการโค้ช (Coach) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การเป็นกระบวนกร (Facilitator) และทักษะด้านอารมณ์และความรู้สึก (Soft Skills) ทุกด้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/ALLCOACHINGACADEMY/