FAQs

  >  FAQs

Do I have to have my own location?

Not necessarily. To become a store business partner with 7-Eleven, an
interested investor can choose a 7-Eleven branch that is already open for
business. However, if they wish to use their own location, 7-Eleven will
inspect and analyze the location without any fees.

ต้องมีสถานที่ทำเลเป็นของตนเองหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตนเอง ในรูปแบบการลงทุนที่เป็น Store business partner 7-Elevenผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกร้านสาขา ที่ 7-Eleven เปิดดำเนินการไปแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนมีทำเลเอง 7-Eleven จะสำรวจวิเคราะห์ทำเลให้โดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Do I have to open my store 24 hours a day?

Yes, you do. 7-Eleven is a convenient store business. We have to provide
customers with the convenience in terms of the goods, location, times, and
must provide fast and up-to-date services.

จำเป็นต้องเปิดร้าน 24 ชั่วโมงหรือไม่

จำเป็นต้องเปิด 24 ชั่วโมง เนื่องจาก เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) จึงต้องอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้าน ทั้งสินค้า,สถานที่ ,เวลา , และการบริการที่กระชับและทันสมัย

Do I have to be present at the store or can I hire someone else?

You do. This is the most important attribute that the company is looking for.
7-Eleven believes that having a store owner on site will help to keep up
with the company standards. This applies for the whole length of the
contract.

จำเป็นต้องอยู่ดูแลร้านด้วยตนเองหรือไม่สามารถจ้างคนอื่นบริการได้หรือไม่

จำเป็นครับ ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการได้รับการคัดเลือกจากบริษัทเพราะ เซเว่น-อีเลฟเว่นเล็งเห็นว่าร้าน เซเว่น-อีเลฟเว่น จะมีมาตรฐานร้านที่ดี รวมถึงการบริหารร้านอย่างประสิทธิภาพ จำเป็นที่เจ้าของร้านจะต้องทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารร้านด้วยตนเองตลอดอายุสัญญา

If I don’t have any experience in the retail or this type of businesses, can I become a partner of 7-Eleven?

More than 70% of our store partners are not those who had any experience
in retails. They are from many other careers. 7-Eleven has a systematic
training process in retails to provide possible partners with business
knowledge and skills before opening their stores. We also have a team to
give you precise and up-to-date advice.

ถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกหรือธุรกิจประเภทนี้มาก่อน จะประกอบธุรกิจร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นได้หรือไม่

กว่า 70 % ของ Store partner ทั้งหมด ก็ไม่ใช่คนที่เคยทำธุรกิจหรือไม่มีประสบการณ์ค้าปลีกมาก่อน ประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ ทางเซเว่น-อีเลฟเว่น มีกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านค้าปลีกที่มีระบบ เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจ ก่อนเปิดร้านจริง รวมทั้งมีทีมงานที่ปรึกษาร้านคอยให้คำปรึกษาริการที่กระชับและทันสมัย

How does 7-Eleven determine who is eligible to become a store partner?

Our selection procedure has many steps. As a start, we will provide you
with some basic information on investment, retail management, and
operator selection. We also provide training in theory and in a real store
which includes a budget control training. Afterwards there will be an
evaluation. When you pass our requirements, we will sign a contract to
open your store. These steps take at least 4 months.

เซเว่น-อีเลฟเว่นมีการพิจารณาคัดเลือกคนดำเนินการอย่างไร

เรามีขั้นตอนในการคัดเลือกหลายขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือก ซึ่งเริ่มต้นจากให้ข้อมูลพื้นฐาน ด้านการลงทุน การดำเนินการจัดการบริหาร การพิจารณาผู้ดำเนินการ ขณะเดียวกันก็ยังมีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยลงฝึกปฏิบัติงานในร้านจริง จนถึงการบริหารควบคุมค่าใช้จ่าย และมีการประเมินผล เมื่อผ่านตามเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนดจึงมีการเ ซ็นสัญญาเพื่อเปิดร้าน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน กลับไปที่คำถาม