การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558

  >  การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558

การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข้อ 2.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
(4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
(6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
(9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
(10) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

 

3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังมีรายละเอียดปรากฎในหมายเหตุของแบบฟอร์ม
และส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 16
ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 เท่านั้น

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะข้อ (1) และ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย ก่อนรวบรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกันและนำส่งให้บริษัทตามที่อยู่ด้านบน
(3) หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเป็นเรื่องที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
(4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย