คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2559

ชี้แจงกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2/2559 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20
ชี้แจงกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3/2559 เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เกินกว่าร้อยละ 20
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559