เกี่ยวกับเรา

สาสน์จากผู้บริหาร

  >  สาสน์จากผู้บริหาร

 

ปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จากการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นนำในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิดใหม่ ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคประจำาปี 2560 และถือเป็นบริษัทสัญชาติไทยเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการจัดอันดับให้เข้าอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นย่อมแสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทความพยายามของบริษัทที่จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจในทุกด้าน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม กอปรด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าอันจะนำไปสู่การเติบโตก้าวหน้าของกิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ในด้านจริยธรรมองค์กรและการกำกับดูแล บริษัทยังได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอีกด้วย

 

สำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2560 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศจะมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง แต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญ หรือแม้แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็มีความผันแปรต่อความต้องการในตัวสินค้าและบริการ บริษัทจึงต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลา และเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมหมายถึงโอกาสที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจในทุกด้าน โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ทั้งแผนแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างรากฐานการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ การเสาะแสวงหาช่องทางทางการตลาดใหม่ๆ หรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ เช่น การสั่งและซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการเชื่อมต่อกับสังคมไร้เงินสดด้วยการรับชำระค่าสินค้าและบริการตามความสะดวกของลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน บริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ จึงต้องไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้น ปรับปรงุ พัฒนา หรือบุกเบิกสิ่งใหม่ เพื่อครองใจตลาดและผู้บริโภค อันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับธุรกิจร้านสะดวกซื้อ “7-Eleven” นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อปี 2531 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ที่ 7-Eleven ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย สะดวกสบาย มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาสูตรอาหารและทดลองผลิตภัณฑ์จนมั่นใจก่อนนำออกสู่ตลาด เพื่อยกระดับความอรอ่ย ทั้งอาหารจานหลัก ของว่าง กาแฟสด และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า 7-Eleven ที่มีมากกว่า 11.8 ล้านคนต่อวัน โดยในปี 2560 บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อ 10,268 สาขาทั่วประเทศ และยังคงเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่องอีกอย่างน้อยปีละ 700 สาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายถัดไป กล่าวคือ 13,000 สาขา ภายในปี 2564 ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน”

 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งหวังที่จะผลักดัน “วัฒนธรรม แห่งนวัตกรรม” เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจร้าน 7-Eleven ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในทุกขั้นตอนการดำาเนินธุรกิจ ทั้งขบวนการผลิต กระบวนการทำางาน ตัวผลิตภัณฑ์และงานบริการผ่านโครงการ President Award โครงการปลาฝูงใหญ่ โครงการ Innovation Days หรือโครงการ Process Excellence Award ที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการนำผลงานนวัตกรรมมาต่อยอดทางธุรกิจ ตามพันธกิจ “สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการ ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม” เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งตามนโยบายของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน

 

ในส่วนการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบขายส่งครบวงจรในระบบสมาชิก “แม็คโคร” ภายใต้การ บริหารงานของ บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) นั้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกก้าวควาามสำเร็จที่สำคัญของแม็คโครที่ได้ขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นสาขาแรก ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวกัมพูชาเป็นอย่างดียิ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่หยุดนิ่งที่จะเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับแม็คโครในอนาคต สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจแม็คโครภายในประเทศนั้น ยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2560 แม็คโครมีศูนย์จัดจำาหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น 123 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้าสมาชิก และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 3 ล้านราย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของแม็คโคร บรษิทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อปรับปรุงแบบสินค้าและบริการให้มีความหลากหลาย ครบวงจร ตลอดจนการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการโดยมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเป็นประการสำคัญ

 

ในด้านสถานะทางการเงินของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปี 2560 บริษัทประสบความสำาเร็จในการออกหุ้นกู้ ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดอายุ รวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เพื่อบริการต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะเดียวกันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการบริหารสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในอนาคต

 

สุดท้ายในนามของคุณกรรมการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ใคร่ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญ ขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมต่อคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัทประสบความสำาเร็จได้ตามเป้าหมาย บริษัทขอให้คำมั่นว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรคุณภาพที่เติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่กับสังคมไทยตลอดไป