ซีพี ออลล์เดินหน้าสร้างครูและบัณฑิตพันธุ์ใหม่รับ 4.0

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์เดินหน้าสร้างครูและบัณฑิตพันธุ์ใหม่รับ 4.0

 

 

 

 

ซีพี ออลล์ โดยฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)  จัดงานสัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี ในหัวข้อ “Work Based Education ทางออกในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่รับ 4.0”  ให้กับคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุดมศึกษา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับบริษัทฯ เพราะการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นหัวใจและรากฐานที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตพันธุ์ใหม่รับ 4.0 โดยในงานนี้จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนา ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมการบรรยาย ในหัวข้อ CP ALL 4.0 รวมไปถึงได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย