ซีพี ออลล์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)

7 มิ.ย. 2561 : ซีพี ออลล์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100)  

 

 

 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนติดอันดับ ESG100 ประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 683 บริษัท โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจาปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยจาก 6 แหล่งข้อมูล

 

 

* ประกอบด้วย ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลการประเมินการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จากัด ข้อมูลโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ข้อมูลผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ข้อมูลโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ (CSR Progress Indicator และ Anti-corruption Indicator) สถาบันไทยพัฒน์ และข้อมูลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อ (Media and Stakeholder Analysis: MSA) บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
** ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี
*** ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดาเนินงาน
**** แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) รายงานแห่งความยั่งยืน และการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

หมายเหตุ: การนำเสนอข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน ESG100 รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ประเมิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นคาแนะนาในการลงทุน หรือการเสนอซื้อเสนอขายใดๆ ทั้งสิ้น ผลการประเมินที่จัดทาขึ้นอาจไม่ถูกต้องตรงกับสถานะการดาเนินงานตามที่เป็นจริง เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการประเมินอ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่เจ้าของข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะไว้เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงเอกสารหรือข้อเท็จจริงที่เจ้าของข้อมูลมิได้เปิดเผยไว้เป็นการทั่วไป รวมทั้งความเห็นของผู้ประเมินในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อข้อมูลที่เผยแพร่และใช้ในการประเมินอาจมีความแตกต่างจากความเห็นหรือมุมมองของเจ้าของข้อมูลและของบุคคลอื่น ทาให้เกิดความไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ความไม่ถูกต้องแม่นยา ความไม่สอดคล้องต้องกัน และความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูล การนาผลการประเมินนี้ไปใช้ ผู้ใช้พึงใช้วิจารณญาณของตนเองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และสถาบันไทยพัฒน์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย ความผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ใช้หรือบุคคลใด รวมถึงการเรียกร้องใดๆ ที่เป็นผลจากการนาข้อมูลนี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม อนึ่ง ข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียน ESG100 ที่จัดทาขึ้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันไทยพัฒน์ ห้ามมิให้ทาซ้า ดัดแปลง แก้ไข หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมด