ซีพี ออลล์ จัดค่ายบันไดกวี ครั้งที่ 4

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ จัดค่ายบันไดกวี ครั้งที่ 4

 

 

 

1 ก.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 67 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์ ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม สำหรับพิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบันไดกวี รุ่นที่ 4 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารย์เข้าใจรูปแบบฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย มีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ สามารถสร้างผลงานกวีนิพนธ์ที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและมีเทคนิคพิเศษในการจัดการเรียนการสอนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 67 คน จำแนกเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 43 คน ครูอาจารย์ 24 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ ทั้งกลุ่มเยาวชนและครูอาจารย์ได้รับการถ่ายทอดความรู้และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอย่างใกล้ชิด อาทิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์, สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และนักเขียนซีไรต์, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ กวีซีไรต์, พินิจ นิลรัตน์ เป็นต้น