ซีพี ออลล์ จับมือ ป.ป.ส. นำ “ธรรมสู่เยาวชน” จัดเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ จับมือ ป.ป.ส. นำ “ธรรมสู่เยาวชน” จัดเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร

 

2 ก.ค. 2561 : ซีพี ออลล์ ขอเดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ “ก้าวแห่งสติ เท่าทันยุค4.0” โดยได้นิมนต์ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจาย บรรยายธรรมให้นักเรียนโรงเรียนวัดเวนตะวันธรรมาวาส กว่า 200 คน โดยมุ่งเน้นเพื่อใช้เป็นหลักยึดในการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดสุข และนำไปประพฤติตนในทางที่ดี

 

โดยโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” นี้เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม ให้กับเยาวชนซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนไทยนำข้อคิดจากไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันนั่นเอง  และล่าสุดจับมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม จัดธรรมบรรยาย หัวข้อ “ก้าวแห่งสติ เท่าทันยุค4.0” โดยนิมนต์ พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจาย มาให้ข้อคิดคติธรรมซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปรับตัวในแง่ของการรู้เท่าทันสื่อ รู้จักนำเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ในงานเผยแผ่ศึกษาธรรมวิธีคิด  วิธีดำรงชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี (สิทธิพล) วัดสังข์กระจาย ให้ธรรมบรรยายว่า เราเกิดมาในยุค 4.0 เป็นยุคที่สามารถสื่อสารกันทางสังคมออนไลน์ ได้ง่ายเพียงนิ้วสัมผัสโทรศัพท์มือถือ ส่งผลต่อ ชีวิต สังคม และการแบ่งปันข่าวสาร ข้อมูลหลายอย่างเป็นข้อเท็จจริง มีประโยชน์ และก็มีข้อมูลอีกจำนวนมากที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่ก็ทำข้อมูลให้ดูน่าเรื่องถือ สร้างความงมงาย ให้ผู้คนหลงเชื่อ แต่ถ้าได้ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ มีสติ รู้จักแบ่งปันสิ่งดี ก็สามารถเลือกรับแต่สิ่งดีๆ ได้ และยังช่วยเตือนช่วยสอนเพื่อนๆกันได้ เมื่อเติบโตไปในช่วงวัยที่เหมาะสม ก็จะเป็นคนที่มีปัญญา

 

 

เหมือนดังเช่นคำที่ได้ยินกันมาจากผู้ใหญ่ “สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดจะเกิดปัญหา” ดังนั้นการมีสติ ควรมีด้วยกัน 3ประการ ทั้ง กาย วาจา และใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ให้คิด คิดอย่างมีสติ ไม่วอกแวก

 

นอกจากนี้ กัลยาณมิตรนั้นสำคัญ กัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดี และเพื่อนเป็นทั้งหมดของชีวิตเวลาเลือกใครขอให้เลือกคบเหมือนระมัดระวัง  เพื่อนมี 3 ประเภทเพื่อนประเภทแรกคือ กัลยาณมิตรที่ดี ต้องคบไว้ เพื่อนประเภทที่สอง คือเพื่อนพันธมิตร พันธมิตร คือ เพื่อนหาผลประโยชน์ มีผลประโยชน์ต่อกัน ยืนให้ห่าง เพื่อนประเภทที่สาม ปาปมิตร คือ เพื่อนทำชั่ว อย่าเข้าใกล้พระครูปลัดบัณฑิตกล่าวทิ้งท้ายให้ข้อคิดอย่างน่าสนใจว่า ขอให้เริ่มใช้สติไปในทางที่ชอบ ไม่ใช่มิจฉาสติ แปลว่า ชั่ว มีสติแต่ใช้ในทางไม่ดี นั่นก็ผิด ดังนั้นจึงต้องปลูกฝังน้อมนำ ธรรมสู่เยาวชน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักแยกแยะผิด ชอบ ชั่ว ดี ในยุค4.0 นี้

 

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจร่วมโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2071-1628