ซีพี ออลล์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมถ่ายทอดสูตรเมนูอาหาร จากผลไม้พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมถ่ายทอดสูตรเมนูอาหาร จากผลไม้พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมถ่ายทอดสูตรเมนูอาหาร จากผลไม้พื้นเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย คุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ นำทีมเชฟมาสาธิตและถ่ายทอดการทำอาหารเมนูอาหารจากผลไม้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผ้วู่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายมูฮัมหมัดรุสกี เจ๊ะอูเซ็ง เลขาธิการ สมาคมการค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส นายมานพ ดีฉนวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นายแวฮามะบากา สภาเกษตรจังหวัดนราธิวาส ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุสกี ผลไม้ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและกลุ่มแม่บ้านประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำความร้ที่ได้จากการถ่ายทอดสูตรน้ำพริกมังคุด ผัดหมี่น้ำพริกมังคุด ข้าวคลุกน้ำพริกมังคุด หรือของทานเล่น เช่น มังคุดซิ่ง ลองกองซิ่ง (น้ำปลาหวาน) ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง ลองกอง และคุกกี้ลองกอง ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ สามารถต่อยอด พัฒนาเมนูอาหารไปจัดจำหน่ายในจังหวัดของตน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด หรือผลผลิตตกเกรดไม่ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ทำให้สามารถยกระดับราคาผลิตผลไม่ให้ตกต่ำ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสามารถขยายตลาด และเพิ่มพูนรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและชุมชน