“ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม”

  >  ข่าวสาร   >   “ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม”

 

        นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (EEC) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม   ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวม 7 แห่ง เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  โดยโครงการนี้ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์ และเป็นไปตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  ณ ห้องกมลรำลึก อาคารธาราสาทร ชั้น 20 เมื่อเร็วๆนี้