พีไอเอ็ม ร่วมกับ ม.พะเยา พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักจัดการเกษตรมืออาชีพ

  >  ข่าวสาร   >   พีไอเอ็ม ร่วมกับ ม.พะเยา พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักจัดการเกษตรมืออาชีพ

 

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร พีไอเอ็ม (ที่ 3 จากซ้าย) และ รศ.รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยการจับมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา พัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นนักจัดการเกษตรมืออาชีพ ที่มองเห็นความสำคัญของภาคการเกษตร สามารถนำความรู้ด้านนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในยุคดิจิทัล รวมถึงพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล ณ ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ