PIM จัดงานสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum

  >  ข่าวสาร   >   PIM จัดงานสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum

 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum ครั้งที่ 7 ในเรื่องบทบาทเอกชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : Work-based Education for Sustainability การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การพัฒนาทุนมนุษย์และความยั่งยืน 3 มิติ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของภาคธุรกิจและภาคการศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระดับสากล ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy

 

 

 

โดยมี คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้รับเกียรติขึ้นเป็น Key Note Speaker ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Seven-Eleven องค์กรที่ผ่านการรับรองตามดัชนีความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices: (DJSI) กับภาคการศึกษาที่ร่วมมือกันแบบ Corporate University”  ซึ่งเป็นการเสวนาในเรื่องของการฝึกงานควบคู่ไปกับการทำงานจริง วิชาการประสานภาคปฏิบัติ ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาส communicate กับผู้คนมากขึ้นและนำประสบการณ์และองค์ความรู้มาปรับ model การศึกษาต่อไปรวมทั้งสร้างเครือข่ายมหาลัยฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกงานของนักศึกษามากขึ้น