คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561