Benefit

  >  Benefit

ระบบการจัดการ

การสนับสนุนจากทางบริษัท

  • การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ

  • การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า

  • การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา

  • การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ

  • การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้

การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ

การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ

การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ

การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง

การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ

การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ อื่นๆ