การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

  >  การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบร้านค้าปลีกและค้าส่ง ที่มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค สินค้าทุกชิ้นมีบรรจุภัณฑ์ (Packaging)ทำหน้าที่ปกป้องสินค้าภายในเพื่อไปให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีการหมุนเวียนในร้าน ในแต่ละวัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็มีจำนวนมาก บริษัทจึงได้เล็งเห็นว่าการเลือกใช้ และการจัดการกับบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ Green Packaging ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงทุกกระบวนการในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้โดยตรง ซึ่งคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 • ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชุมชน
 • สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีต้นทุนที่แข่งขันได้
 • การจัดการขยะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม และเกิดมูลค่าสูงสุด และ
 • การหาวัสดุที่มาจากแหล่งปลูกทดแทนที่ไม่มีวันหมดไป (Sustainable – managed renewable resources)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ไว้ดังนี้

 • พัฒนาหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Reduce – Reuse- Recycle (3R) โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่เหลือเข้าสู่กระบวนการฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด
 • หาแนวทางในการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งปลูกทดแทน (Sustainable – managed renewable resources) โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมในเชิงธุรกิจ การบริหารจัดการขยะโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • หาแนวทางในการใช้วัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลมาใช้ ในกรณีที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนความคิดริเริ่มของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ ในการใช้เทคโนโลยี และกระบวนการที่ช่วยลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนความคิดริเริ่ม ในกิจกรรมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์
 • สนับสนุนความคิดริเริ่มในการดำเนินการ ระบบการนำกลับ (Take-back system) ของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Recycling หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ตามความเหมาะสม

การดำเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าว ก่อให้เกิดการริเริ่มด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน  เพื่อส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตัวอย่างโครงการด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ ที่บริษัทได้ดำเนินการ มีดังนี้

GREENPackaging

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Environmental Friendly Packaging ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบเวลาปี 2559-2565 บริษัทดำเนินโครงการนี้โดยยึดหลัก 3R (Reduce – Reuse – Recycle) เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์ในการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดของเสียหลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนในหลัก 3R มีดังนี้ต้นต่อปี

โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในรูปแบบต่างๆ

 • ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า โดยการให้ยืมถุงผ้าในร้านสาขาที่ตั้งในมหาวิทยาลัย และโครงการถุงผ้าบาร์โค้ด สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้ถุงผ้าบาร์โค้ด
 • โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน