โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

  >  โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 บริษัทภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสายงานพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบริษัท เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2563 ทั้ง 15 เป้าหมาย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถูกแต่งตั้งขึ้นเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยมี นายธานินทร์ บูรณมานิต เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภายในทุกหน่วยงานหลักเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแล กำหนดและทบทวนนโยบายตัวชี้วัด รวมถึงผลักดันให้เกิดการดำเนินการทางด้านความยั่งยืน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ที่ปรึกษา

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

ที่ปรึกษา

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

ที่ปรึกษา

นายธานินทร์ บูรณมานิต
นายธานินทร์ บูรณมานิต

ประธานคณะกรรมการ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองประธานคณะกรรมการ

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

กรรมการ

นายชวน นิ่มกิตติกุล
นายชวน นิ่มกิตติกุล

กรรมการ

นายสกล เตชะสถาพร
นายสกล เตชะสถาพร

กรรมการ

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ

กรรมการ

นายวิเชียร จึงวิโรจน์
นายวิเชียร จึงวิโรจน์

กรรมการ

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

กรรมการ

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์
นายโกษา พงศ์สุพัฒน์

กรรมการ

นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

กรรมการ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

กรรมการ

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์
นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์

กรรมการ

นาสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์
นาสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการคณะกรรมการ