โครงสร้างคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

  >  โครงสร้างคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 บริษัทภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสายงานพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบริษัท เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2563 ทั้ง 15 เป้าหมาย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจึงมีมติให้แต่งตั้งบุคคลดังนี้รายนามดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามข้อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายธานินทร์ บูรณมานิต
นายธานินทร์ บูรณมานิต

ที่ปรึกษา

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

ประธานคณะอนุกรรมการ

นายชวน นิ่มกิตติกุล
นายชวน นิ่มกิตติกุล

อนุกรรมการ

นายสกล เตชะสถาพร
นายสกล เตชะสถาพร

อนุกรรมการ

นางสาวลาวัณย์ เตียงหาษากุล
นางสาวลาวัณย์ เตียงหาษากุล

อนุกรรมการ

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ

อนุกรรมการ

นายวิเชียร จึงวิโรจน์
นายวิเชียร จึงวิโรจน์

อนุกรรมการ

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

อนุกรรมการ

นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์

อนุกรรมการ

ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์
ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์

อนุกรรมการ

นายแสงชัย พงศ์ศิริถาวร
นายแสงชัย พงศ์ศิริถาวร

อนุกรรมการ

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์
นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์

อนุกรรมการ