โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์

โรงเรียนชาวนา มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ จังหวัดเชียงราย

 

โครงการที่จะพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายนักเรียนชาวนาเพื่อการผลิตที่สร้างรายได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเกิดศูนย์การเรียนรู้และการผลิตในระดับครัวเรือน  การแปรรูป การตลาดที่ยั่งยืน  และเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคต

โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์   ที่มีแนวคิดหลักที่ว่า

 

“ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว”

ข้าวที่ปลอดสารพิษ แต่ละเมล็ดนั้น คือหลักประกันสุขภาพที่ปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสังคมการรับผิดชอบต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้แม้จากคนเล็กๆ อย่างชาวนา…เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต ก็รับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศของเราได้ ขอเพียงแต่เราดูแลข้าวแต่ละเมล็ดในมือของตัวเองให้เป็นข้าวปลอดสารพิษก็พอแล้ว ”

มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็น “สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์”  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแก่ประชาชนทั่วไป เน้นการประยุกต์ทฤษฏีพุทธเศรษฐศาสตร์ กับการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธเต็มรูปแบบ โดยแนวคิดของท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ จากเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์พระราชาซึ่งก็คือองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว 6 รุ่น จำนวน 600 คน  การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อให้สามารถสานต่อหลักคิดและแนวทางการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่อื่นและขยายครอบคลุมทั่วประเทศ จึงเป็นเจตนารมณ์หลักของ  “โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์”

วัตถุประสงค์

“โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์”  จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ

  • แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย โดยยึดหลักสัมมาชีพ “เกษตรอินทรีย์” ในการผลิตข้าวพันธุ์ท้องถิ่น และผลผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับภูมิเกษตร
  • ส่งเสริมการสร้างศูนย์การเรียนรู้และการผลิตผลแบบอินทรีย์ ในกลุ่มเกษตรกรโรงเรียนชาวนาเพื่อเป็นแบบอย่างและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีคุณธรรม

เป้าหมาย

  • มีศูนย์การเรียนรู้ผลผลิต ที่ดำเนินการครบวงจรและเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน จำนวน 120 ศูนย์
  • มีศูนย์การเรียนรู้การผลิตครบวงจร สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงาน บ้านพัก และสื่อสารแนวคิดสัมมาชีพเกษตรอินทรีย์จำนวน 10 ศูนย์
  • เกษตรกรทีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และรายได้ที่ดีขึ้น เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรรายอื่นๆ
  • สามารถสื่อสารหลักแนวคิดด้านสัมมาชีพ แก่สาธารณะชน ผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้

ซีพี ออลล์  ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ขอร่วมเชิดชูคุณค่าชาวนาไทย พร้อมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้าน  โดยร่วมกับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน  และ สมาคมไทบ้าน จังหวัดมหาสารคาม  สนับสนุนและเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับชาวนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

 

“หากข้าวเป็นมากกว่าอาหาร ชาวนาก็เป็นมากกว่าแค่อาชีพคนปลูกข้าว

เพราะชาวนาคืออาชีพที่ปลูกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้”

 

ซีพี ออลล์  ขอเป็นส่วนหนึ่งของการ “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย”

 

คุณก็มีส่วนร่วมในการช่วยชาวนาได้ ทุก 1 แชร์ = 1 บาท มอบให้กับโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคมและชุมชนต่อไป

 ร่วมแชร์คลิปวิดีโอที่