โครงการพัฒนาโรงเรียนชุมชนชาวนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ สมาคมไทบ้าน จังหวัดมหาสารคาม

 

“สมาคมไทบ้าน” องค์กรชุมชนที่ได้รับการยอมรับในหมู่ภาคประชาสังคมภาคอีสาน จัดทำโครงการโรงเรียนชาวนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ  เพื่อจัดอบรมการบริหารจัดการผลผลิต กองทุนการผลิตข้าว การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน  ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทิศทางส่งเสริมผลผลิตอินทรีย์ระหว่างเครือข่ายชาวนาพื้นที่อื่นในจังหวัดมหาสารคามอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนชุมชนชาวนา อยู่ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมไทบ้าน เป็นกลุ่มคนที่ศรัทธาต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสวงหาการพัฒนาคุณค่าชุมชนสู่มูลค่าเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาโรงเรียนชุมชนชาวนาให้เป็นหน่วยการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการนำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวตามศาสตร์พระราชา, พัฒนาระบบการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและพัฒนาการตลาดที่สามารถเอื้อประโยชน์ สร้างรายได้ต่อเกษตรกรเป้าหมาย และที่สำคัญ คือ การพัฒนาความมั่นใจต่อแนวทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนา โรงเรียนชุมชนชาวนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชาวนาจังหวัดมหาสารคาม จึงเกิดขึ้นเพื่อการเสริมสร้างชุมชนอินทรีย์ นำวิถีการพึ่งตนเอง

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาโรงเรียนชุมชนชาวนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ สมาคมไทบ้าน จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ

    • พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พระราชาและสามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีคุณภาพ
    • พัฒนาศูนย์รับซื้อผลผลิตภาคเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรและสามารถทำการแปรรูปเบื้องต้น
    • สนับสนุนกองทุนส่งเสริมการผลิตอินทรีย์และการรับซื้อผลผลิตเพื่อการทำการตลาดได้อย่างครบวงจร
    • พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตปลอดภัย ในจังหวัดมหาสารคาม

ซีพี ออลล์  ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ขอร่วมเชิดชูคุณค่าชาวนาไทย พร้อมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้าน  โดยร่วมกับสมาคมไทบ้าน จ.มหาสารคาม พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยหลักสูตรชาวนากล้าดีและชุมชนกล้าดี พัฒนาสถานประกอบการเกษตรอินทรีย์เพื่อสังคม และการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเกษตรกร  ผู้นำกล้าดี จังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ชุมชนชาวนากล้าดี ที่มีทักษะและความสามารถในการผลิตข้าวอินทรีย์ เกิดสถานประกอบการครบวงจรในชุมชนและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นได้ เกิดการพัฒนาชุมชนวิถีไทบ้าน ชาวบ้านในท้องถิ่นจะเกิดการรักและหวงแหนบ้านเกิดของตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

 

“หากข้าวเป็นมากกว่าอาหาร ชาวนาก็เป็นมากกว่าแค่อาชีพคนปลูกข้าว

เพราะชาวนาคืออาชีพที่ปลูกความเป็นไทยให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้”

 

ซีพี ออลล์  ขอเป็นส่วนหนึ่งของการ “เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย”