ติดต่อเรา

แบบฟอร์มแจ้งทุจริต

  >  แบบฟอร์มแจ้งทุจริต

อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดไม่เกิน 5MB. รองรับไฟล์, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, JPG, PNG, GIF, PDF, ZIP

[recaptcha]

ช่องทางการร้องเรียน

สถานที่ตั้ง

สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

อีเมล์

คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail AuditCommittee@cpall.co.th

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล E-mail CGcommittee@cpall.co.th

คณะกรรมการบริษัท E-mail BOD@cpall.co.th

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 02 – 071 – 2770

โทรศัพท์ 02 – 826– 7744

โทรสาร 02 – 071- 8623