CPALL

Giving & Sharing

Opportunities

For All

Business Opportunity

Job Opportunity

Education Opportunity

Good Quality of Life Opportunity

Good stories

that we want to tell more.

News Update

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับ นายนวพล สุวรรณ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งวันนี้ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วังสระปทุม นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประกวดผลงาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะ ด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ขยันหมั่นเพียร และเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาในระดับประเทศหรือนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันจนสามารถผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลระดับประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยฯและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ด้านนายนวพล สุวรรณ นักเรียนผู้ได้รับรางวัลพระราชทานกล่าวว่า ปีนี้ได้เสนอผลงานแข่งขันเรื่อง “เทคโนโลยีไฟฟ้าในอาคารและการเขียนโปรแกรมระบบคอนโทรล Mini PLC” ส่วนรางวัลผลงานอื่นๆได้แก่รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ระดับภาค) และได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ระดับประเทศ)ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม2563 […]

08/03/2021

ซีพี ออลล์ จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำทีม วิทยากรจากหน่วยอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย เปิดโครงการหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี

05/03/2021

“ซีพี ออลล์” รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดการประชุม CP ALL: Analysts’ Meeting – FY20 Performance Highlights ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ประชุมทางไกลผ่านจอภาพตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 เพื่อรายงานผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบมจ.ซีพี ออลล์ ประจำปี 2563 ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน โดยมีผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อเร็วๆ นี้

03/03/2021