ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกสิ่งเหลือใช้ ในโครงการ Our Khung Bang Kachao

  >  News   >   ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกสิ่งเหลือใช้ ในโครงการ Our Khung Bang Kachao

คุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงาน จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกสิ่งเหลือใช้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการ Our Khung Bang Kachao เพื่อสอนให้คนในชุมชนได้รู้จักการคัดแยกสิ่งเหลือใช้ ลดการไช้ถุงพลาสติกและรู้จักวิธีการทำถังรักษ์โลกกำจัดขยะเปียก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาภรณ์ พานทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานเปิดงาน และอาจารย์สมศักดิ์ สำลีรัตน์ ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน จ.สมุทรปราการ วิทยากรให้ความรู้การคัดแยกขยะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย 7-go green