คณะกรรมการบริหาร/คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธานินทร์ บูรณมานิต

นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
นายชวน นิมกิตติกุล

นายชวน นิมกิตติกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกระจายสินค้า
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน
นายโกษา พงศ์สุพัฒน์

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มันเจริญ

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มันเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
นายสกล เตชะสถาพร

นายสกล เตชะสถาพร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ
นายวิเชียร จึงวิโรจน์

นายวิเชียร จึงวิโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบาน CORPORATE ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์
นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี

หัวหน้ากํากับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท