คณะกรรมการบริษัท

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ประธานกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาลและกรมการอิสระ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยังยืน และบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
นายผดุง เตชะศรินทร์

นายผดุง เตชะศรินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
นายปรีดี บุญยัง

นายปรีดี บุญยัง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นางน้ําผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

นางน้ําผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
นายสุภกิต เจียรวนนท์

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

รองประธานกรรมการ
นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายศุภชัย เจียรวนนท์

รองประธานกรรมการและ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการ
นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการและกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล
นายณรงค์ เจียรวนนท์

นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการ
นายประเสริฐ จารุพนิช

นายประเสริฐ จารุพนิช

กรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการ
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกูล

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกูล

กรรมการ
นายธานินทร์ บูรณมานิต

นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563