ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยการพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้หลักสำคัญ 10 ประการของ Global Reporting Initiative Standards (GRI) ประกอบด้วย

โดยหลักสำคัญเหล่านี้มีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้

ผลการประมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญปี 2563