ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัททบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญตามกระบวนการ ภายใต้หลักสำคัญ 10 ประการของ Global Reporting Initiative Standards (GRI) ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทมีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนที่สำคัญ 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

การระบุประเด็นสำคัญ

คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรรวบรวมประเด็นสำคัญด้านความมยั่งยืน โดยพิจารณาจากการปรับกลยุทธ์องค์กร แหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  • กรอบการรายงานความยั่งยืนสากล (Global Reporting Initiative : GRI)
  • ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI)
  • แนวโน้มของโลก (Global Trend)
  • ประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)
  • คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board : SASB)
  • ประเด็นสำคัญอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจด้านการศึกษา

การจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

บริษัทนำประเด็นความยั่งยืนสำคัญที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลมาผ่านการคัดกรองเบื้องต้น โดยได้รับการทบทวนจากที่ปรึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเองและต่อองค์กร ตลอดจนการทบทวนประเด็นสำคัญอื่นจากอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าร่วมให้ความเห็นกว่า 3,688 ราย

การตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญและทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทนำเสนอประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นตัวแทนผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับรองการจัดลำดับความสำคัญภายใต้การคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับระดับความสำคัญที่มีนัยต่อผลกระทบทางเศรษบกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำคับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวัง มุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและจัดการประชุมภายในองค์กรเพื่อทบทวนข้อมูลของกระบวนการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : Ex.Com) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่ทบทวนและเห็นชอบผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญประจำปี 2564 ซึ่งแสดงในเมทริกซ์ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

เมทรกซ์ผลการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญปี 2564