การศึกษา

การศึกษา

15 ปี กับโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชนกว่า 54,000 ทุน ด้วยทุนการศึกษากว่า 5,100 ล้านบาท

ซีพี ออลล์ ได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง มากว่า 15 ปี ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพระดับ ปวช.ปวส., สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ให้โอกาสเยาวชนได้ต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference

ปี 2563 ซีพี ออลล์ ได้จัดทุนการศึกษาให้อีกกว่า 12,000 ทุน เป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม นอกจากนั้นซีพี ออลล์ ได้ให้โอกาสกับเยาวชนไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED ไปแล้วกว่า 71,400 คน ในโรงเรียนประชารัฐกว่า 339 แห่งทั่วประเทศ

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ “คน”

ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึง ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference โดยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทและสถาบันการศึกษาในเครือข่ายได้พัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นบุคลากรคนดี คนเก่ง คนคุณภาพของสังคม ผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Work-based education การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ รวมแล้วกว่า 28,000 คน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์
กล่าวในงาน CP All Education Forum 2020