บริการด้านสารสนเทศ


ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการคําแนะนํา และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย