การมีส่วนร่วมใน SDGs

SDGs and CP ALL

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำจากทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกว่า 167 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม UN Summit ที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือและลงมติร่วมกันต่อการดำเนินการเรื่อง “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ต่อยอดจาก “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 โดย SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

การที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อแผนงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทายสะท้อนถึงความเป็นเอกฉันท์ในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ในขณะที่หนทางการดำเนินงานตามกระบวนการสากลนี้ยังคงอีกยาวไกล แต่ในท้ายที่สุดกระบวนการสากลนี้จะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม และเป็นพื้นฐานของสำเร็จในอนาคต

CP ALL ตระหนักดีว่า การดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเริ่มจากความเสมอภาคและความยั่งยืนจากภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัทฯ ชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม โดยแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ SDGs

ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต


เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล


การพัฒนาทุนมนุษย์


นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า


การจัดการห่วงโซ่อุทานอย่างรับผิดชอบ


การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ


สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต


การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี


การเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี


ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย


การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน


การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน


การจัดการขยะอย่างยั่งยืน


การปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ


การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน


54,684 ราย

เกษตรกร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการรายย่อยได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

12,169 ราย

กลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

29,669 ล้านบาท

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ


891,078 ราย

สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ


3.15 ล้านราย

เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ


54,358 ราย

เด็ก เยาวชน แลผู้ใหญ่ที่ได้รับการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็น

37,132 ทุน

สนับสนุนทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

1,247 ล้านบาท

มูลค่าการสนับสนุนทุนการศึกษา


ร้อยละ 65.58

พนักงงานหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

ร้อยละ 38.71

พนักงานหญิงต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

21.96 : 18.25 ชั่วโมง

ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีของพนักงานหญิงและพนักงานชาย

การอนุรักษ์โลก


16.27 ลูกบาศก์เมตรต่อล้านบาท

ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ต่อหน่วยรายได้

9.56 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด


33,114.53 ตัน

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

3,488.33 ตัน

ลดปริมาณการสร้างขยะ โดยการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ้ำ (Recycle & Circular Economy)

1,240.80 ตัน

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

68.87 : 30.13

สัดส่วนของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อปริมาณของเสียที่ถูกกำจัด


2.43 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้

6 ผลิตภัณฑ์

ขึ้นทะเบียนรับรองฉลากสินค้าคาร์บอน (Carbon Footprint Product Label)

22,172.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการใช้พลังงานทดแทน

5 ผลิตภัณฑ์

ขึ้นทะเบียนฉลากลดการปล่อยคาร์บอน (Carbon Footprint Reduction Label)


50,000 ตัว

ปล่อยลูกปูม้าลงสู่ทะเลเพิ่มความหลากหลาย


228,240 ตัน

ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศ

การสร้างความเจริญก้าวหน้า


182,612.03 กิกะจูล

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน

ร้อยละ 0.019

สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจากการใช้พลังงานทั้งหมด


47,300 ราย

การจ้างงานแรงงานท้องถิ่น ของกลุ่ม ซีพี ออลล์

842 ราย

การจ้างงานผู้พิการ


6.014 ล้านบาท

มูลค่านวัตกรรม

599

ผลงานนวัตกรรม


12,169 ราย

กลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต

79.53 ล้านบาท

มุลค่าการจ้างและสนับสนุนการสร้างรายได้ของกลุ่มเปราะบาง


1,147 ราย

กลุ่มเปราะบาง หน่วยงานราชการ และชุมน ได้รับการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวกับน้ำ

การสร้างสันติภาพ


  • กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติที่กำหนดว้ในกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทดำเนินการ รวมถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights หรือ UNGP)
  • ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)
  • ร่วมสนับสนุนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC

การสร้างสันติภาพ


  • ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำ ประเทศไทย (UNDP Thailand) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)”