โครงสร้างกลุ่ม

*แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในกลุ่ม Makro