กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน


บริษัทดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม ธรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ภายใต้กลยุทธ์ดังนี้

กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green)

บริษัทมุ่งดำเนินงานและขยายธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม ป้องกัน รักษา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบกลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ครอบคลุมการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่ารวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกรดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 4 แนวทางหลัก ได้แก่

การบริหารจัดกรร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)

ร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีการออกแบบอาคาร การก่อสร้างและการใช้อุปกรณ์ รวมถึงระบบการจัดการพลังงาน และบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

การขนส่งและส่งมอบสินค้าด้วยระบบพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living)

ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้ชุมชน


ในปี 2565 บริษัทดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่อเนื่องและโครงการด้านความยั่งยืนใหม่ ซึ่งโครงการที่มีผลการดำเนินงานสำคัญที่โดดเด่น อาทิ โครงการลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคม (Solar PV Rooftop) สำหรับร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า โครงการลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า (EV) ในกระบวนการขนส่งและมอบสินค้า อีกทั้งโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการนำขยะพลาสติกกลับมาสร้างมูลค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเสื้อพนักงงานขวดพลาสติกรีไซเคิล โครงการถุงยืมจากฟิล์มพันพาเลท (Shrink wraps) ศูนย์กระจายสินค้า โครงการพาเลทวางน้ำในร้าน 7-Eleven จากลังเบรคเคสชำรุด เป็นต้น รวมถึงโครงการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น

ผลการดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green)


การบริหารจัดกรร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร โลตัส โรงงานซีพีแรม รวมถึงศูนย์กระจายสินค้า
 • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็นและใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 84,623.87 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 120,611.23 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 119,974.21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการใช้รถไฟฟ้า (Electric Vehicle:EV) ในระบบการขนส่งและบริการส่งสินค้า
 • โครงการติดตั้งสถานีชาร์ตรถไฟฟ้า
 • โครงการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่ง ลดระยะทางและรอบการขนส่ง

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • จำนวนรถขนส่งไฟฟ้าในระบบขนส่งและส่งมอบสินค้า 1,013 คัน
 • จำนวนสถานีชาร์ตรถไฟฟ้า 24 สถานี
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,427.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการวิจัย ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)
 • โครงการการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 • โครงการลดใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)
 • โครงการนำบรรจุภัณฑ์หลังการอุปโภคบริโภค กลับมาใช้ใหม่

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • ลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติก และไม่ใช่พลาสติกจากการวิจัยและพัฒนา 1,814.51 ตัน
 • ลดการใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง 24,695.81 ตัน
 • บรรจุภัณฑ์หลังการอุปโภคบริโภคที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled) 2,701.40 ตัน
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 258,77.08 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ยืนต้น 6,018,071 ต้น

การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการบริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ
 • โครงการ CPALL Food Waste Management
 • โครงการถังคัดแยก
 • โครงการขยายผลต้นกล้าไร้ถัง
 • โครงการปลูกป่า เพาะและอนุบาลกล้าไม้
 • โครงการปลูกต้นไม้

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • ลดอาหารสู่การฝังกลบ 16,20.86 ตัน
 • ส่งมอบอาหารส่วนเกินกว่า 1,181,780 มื้ออาหาร ให้กับชุมชน 224 ชุมชน
 • ปลูกต้นไม้สะสม 347,800 ต้น
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14,955.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กลยุทธ์ “เซเว่น โก ทูเก็ตเตอร์” (7 Go Together)

บริษัทดำเนินงานด้านสังคมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและบริษัที่ประกาศใช้ในปี 2560 มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการศึกษาและให้คุณค่าทางสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่

สร้างอนาคต ให้การเรียนรู้

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และศิลปวัฒนธรรมสร้างทักษะ ให้ช่องทางจำหน่าย

 • ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs)
 • ให้การสนับสนุนเกษตรกร
 • ให้การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง

สร้างสัมพันธภาพ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

 • สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
 • ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชน


บริษัทมอบโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง ร่วมผลักดันให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ภายในชุมชนให้แก่ เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) และกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการเพื่อนแท้ SMEs รวมถึงส่งเสริมความเป็นอู่และคุณภาพชีวิตสังคมและชุมชนที่ดี เช่น การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน การบรรเทาสาธารณภัยและสร้างกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก ทูเก็ตเตอร์” (7 Go Together)


สร้างอนาคต ให้การเรียนรู้

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านสถาบันการศึกษา
  – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)
  – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
  – โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)
 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษานอกโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNECT ED
 • โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • สนับสนุนเยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 40,902 ราย
 • สนับสนุนทุนการศึกษา 30,765 ทุน
 • นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าทำงานกับบริษัท 3,816 ราย
 • โรงเรียนประชารัฐที่บริษัทร่วมพัฒนา จำนวนสะสม 494 โรงเรียน เป็นมูลค่าสะสม 89.65 ล้านบาท
 • เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น 73,486 ราย

สร้างทักษะ ให้ช่องทางจำหน่าย

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้
  – โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและรายย่อย (CPALL Market)
  – โครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร (โนนเขวาโมเดล)
  – โครงการสนับสนุนพื้นที่ ช่องทางขาย สร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบาง
 • เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน อบรมและถ่ายทอดความรู้สำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อขยายโอกาสเติบโตทางธุรกิจและสร้างแบรนด์
  – โครงการศูนย์ 7 สนับสนุนเอสเอ็มอี
  – โครงการ “MAKRO HORECA ACADEMY (MHA) เพื่อนคู่คิดแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
 • เชื่อมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แลหน่วยงานต่างๆ
  – โครงการจับคู่ธุรกิจ และโครงการจับคู่โมเดลธุกจ (Synerg and Business Matching)

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • เกษตรกร 8,306 ราย มูลค่าการซื้อ 18,340 ล้านบาท
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย 34,043 ราย มูลค่าการซื้อ 44,749 ล้านบาท
 • กลุ่มเปราะบาง 11,846 ราย มูลค่าการซื้อ 173 ล้านบาท
 • เอสเอ็มอี (SMEs) ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 8,539 ราย

สร้างสัมพันธภาพ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โปรแกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
  – โครงการจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน
  – โครงการร้านต้นแบบศูนย์สุขภาพชุมชน
  – โครงการต่อเนื่อง กินดี อยู่ดี มีสุข
  – โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ
 • จัดตั้งโครงการและหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัย
  – โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน
  – โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง
  – โครงการสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชน
  – โครงการซีพีแรม เคียงข้างคนไทย ห่วงใยไม่ห่าง

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • ชุมชนเข้าถึงอาหาที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ 1,44,873 ราย
 • กลุ่มเปราะบาง หน่วยงานราชการและชุมชน ได้รับการฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ 34,043 ราย
 • ผู้ประสบภัยที่เข้าถึงอาหารและน้ำ 44,671 ราย
 • มูลค่าการสนับสนุนชุมชนทั้งหมด 5.49 ล้านบาท

กลยุทธ์ “เซเว่น โก ไรท์ (7 Go Right)

การกำกับดูแลกิจการขององค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร กฎหมาย และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น ภายใต้ 2 แนวทางหลัก ได้แก่

ภายในองค์กร

 • สร้างแรงบันดลใจในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมให้กับพนักงาน
 • เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล แนวปฏิบัติการใช้แรงงานและการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ภายนอกองค์กร

 • สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ให้ความรู้ สร้างความตระหัก ส่งต่อแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า


บริษัทมุ่งกำกับดูแลภายในองค์กร สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน พร้อมทั้งดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านกระบวนการทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะ 3-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางตอบสนองได้อย่างทันท่วงที บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการบังคับใช้นโยบายระดับชาติด้านบรรจุภัณฑ์ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งดำเนินงานด้านการกำกับดูให้มีความตระหนักถึงความเสี่ยงและดำเนินธุรกิจภายใต้การเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ผลกรดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก ไรท์ (7 Go Right)


ภายในองค์กร

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการสื่อสาร และสร้างความตระหนักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
 • โครงการ Reward & Recognition
 • โครงการบริหารและตรวจติดตามความเสี่ยง
 • โครงการสร้างความตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • พนักงานและคู่ค้า ได้รับการสื่อสารนโยบายด้านการต่อ้านการทุจริต ผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ร้อยละ 100
 • กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง มีแผการจัดการความเสี่ยง ร้อยละ 100
 • ข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 0 กรณี
 • พนักงานทุกระดับได้รับการอบรม ทบทวน และผ่านการทดสอบหลักสูตรธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต บริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 100
 • ระบบการบริหารงานบุคคลได้รับการรับรอง ISO 27701 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ภายนอกองค์กร

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการสื่อสาร และสร้างความตรหนักให้แก่คู่ค้า
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า “Responsible Supply Chain Management” ตามกรอบแนวทางความยั่งยืน
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้ากลุ่ม SMEs ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • คู่ค้าลำดับที่ 1 ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ร้อยละ 100
 • คู่ค้าลำดับที่ 1ได้รับการประเมินความเสี่ยง สอดคล้องตามมาตรฐานความยั่งยืน (ESG)
  ร้อยละ 100
 • คู่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับการสื่อสารและลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 38 ราย

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า