กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานระหว่างปี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Good Governance throughout the Supply Chain)

บริษัททบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร กฎหมาย และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมการต่อต้านทุจริต โดยใช้ระบบดิจิทัลรวมรวมกฎหมาย (Digital Comployance System) ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่พนักงานทุกคนในองค์กรพร้อมทั้งทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจใน 3-5 ปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางตอบสนอนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดระบบการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานในองค์กร รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า

นอกจากนี้ ยังสร้างแรงบันดาลใจใหักับพนักงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Reward & Recognition ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคู่ค้า โดยสนับสนุนการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างศักยภาพการพัฒนาด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน


สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน

 • โครงการสื่อสาร และสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานทุกระดับ
 • โครงการ Reward & Recognition

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคู่ค้า

 • โครงการเสริมสร้างด้านศักยภาพคู่ค้านด้านความยั่งยืน
 • โครงการสร้างแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย

บริหารความเสี่ยง

 • โครงการความปลอดภัยด้านไซเบอร์และสารสนเทศ
 • โครงการด้าน PDPA*

*PDPA คือ Personal Data Protection Act, B.E.2019 หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า ปี 2564

กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสเพื่อสังคม (Giving and Sharing Opportunities)

บริษัทส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางสังคม มุ่ง “ให้อนาคต” โดยแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ส่งมอบทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีและสร้างรายได้ในอนาคตผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง เพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกระดับ พร้อมทั้ง “ให้ช่องทางจำหน่าย” โดยสนับสนุนการสร้างอาชีพและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมรายได้ภายใจชุมชนให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้ บริษัท “ให้คุณภาพชีวิต” ชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ กินดี อยู่ดี มีสุข โครงการเถ้าแก่ “ศูนย์สุขภาพดีของชุมชน” โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนในชุมชน


ให้อนาคต

 • สนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านสถาบันการศึกษา
  – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT)
  – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)
  – โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม)
 • มอบโอกาส สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNECT ED ยกระดับการศึกษาของโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ส่งเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

ให้ช่องทางจำหน่าย

เพื่อแท้ SMEs

 • ให้ช่องทาง : โครงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสำหรับเอสเอ็มอี เพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและสร้างแบรนด์
 • ให้ความรู้ : โครงการอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับ เอสเอ็มอี เช่น โครงการสร้างเถ้าแก่ SME ยั่ฝงยืน โครงการมิตรแท้โชห่วย
 • ให้การสนับสนุน : โครงการเชื่อความร่วมมือระหว่างเอสเอ็มอี กับหน่วยงานภาครัฐ เอชนหรือหน่วยงานต่างๆ

ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

 • โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข
 • โครงการเถ้าแก่ “ศูนย์สุขภาพดีของชุมชน”
 • โครงการพัฒนาสินค้าสุขภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์พัฒนาร่วม
 • โครงการ VG for Love
 • โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”
 • โครงการสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชน

ผลการดำเนินงานการภายใต้กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส ปี 2564

ให้อนาคต

สนับสนุนเยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

44,739

ราย

สนับสนุนทุนการศึกษา

37,132

ทุน

เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

54,353

ราย

ให้ช่องทาง

เกษตรกร

18,802

ราย

มูลค่าการซื้อ

7,380

ล้านบาท

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย

33,882

ราย

มูลค่าการซื้อ

22,289

ล้านบาท

กลุ่มเปราะบาง

12,169

ราย

มูลค่าการซื้อ

79.53

ล้านบาท

ให้คุณภาพชีวิต

891,078

ราย

สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ

1,147

ราย

กลุ่มเปราะบาง หน่วยงานราชการและชุมชน ได้รับการฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ รวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยที่เกี่ยวกับน้ำ

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)

บริษัทดำเนินงานกลยุทธ์ 7 Go Green ภายใต้แนวทางหลัก 4 แนวทางได้แก่ การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store) การดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) และการปลูกจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living) โดยในปี 2564 บริษัทดำเนินงานโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการด้านพลังงาน โดยลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผ่านการติดตั้ง Solar PV Rooftop สำหรับร้าน 7-Eleven และศูนย์กระจายสินค้า นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น โครงการเสื้อพนักงานจากขวดพลาสติกรีไซเคิล โครงการ ถ.ถุง ทนทานจากฟิล์มพันพาเลท เป็นต้น ตลอดจนส่งเสริมลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านการจัดตั้งโครงการนำร่องรถไฟฟ้าสำหรับขนส่งสินค้า พร้อมทั้งดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ผู้นำทางความคิด ภาครัฐ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปลูกจิตสำนึก เพื่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า


การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Store)

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในร้าน 7-Eleven
 • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • โครงการปรับปรุงระบบและสารทำความเย็น

การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็ฯมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Packaging)

 • โครงการพัฒนาและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการลดใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)
 • โครงการนำขยะบรรจุภัณฑ์มาใช้ใหม่

การดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

 • โครงการเพิ่มสัดส่วนรถไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในระบบการขนส่ง
 • โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินการ

การปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Green Living)

 • โครงการถังคัดแยกขยะ
 • โครงการต้นกล้าไร้ถัง
 • โครงการบริจากอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ
 • โครงการ Food Waste Management
 • โครงการปลูกต้นไม้

ผลการดำเนินงานภายใต้ กลยุทธ์ 7 Go Green ปี 2564

บริหารจัดการขนส่ง กระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้พลังงานได้

46,870.03

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน

9,169.96

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

26,116.38

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลดขยะอาหารสู่การฝังกลบ

5,149.72

ตัน

ส่งมอบอาหารส่วนเกินกว่า

173,898

มื้ออาหาร

ปลูกต้นไม้สะสม

118

ชุมชน

ปลูกต้นไม้สะสม

228,240

ต้น

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5,349.52

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

จัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดปริมาณการใช้พลาสติก

6,509.78

ตัน

ลดปริมาณการสร้างขยะจากการใช้สติ๊กเกอร์ หลอดและกระดาษหุ้มหลอด

322.57

ล้านชิ้น

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

26,405.15

ตันต่อปี

ลดการใช้กระดาษ

319.49

ตัน

ลดปริมาณขยะพลาสติกสู่การฝังกรบและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

1,115.02

ตัน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

356,193.06

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ยืนต้น

8,283,559

ต้น