กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน


บริษัทมุ่งดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการสื่อสารกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green)

บริษัทมุ่งประกอบธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบกลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ตลอดจนแนวปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ 4 แนวทางหลัก ได้แก่

การบริหารจัดกรร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)

ร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้าที่มีการออกแบบอาคาร การก่อสร้างและการใช้อุปกรณ์ และมีระบบการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

การขนส่งและส่งมอบสินค้าด้วยระบบพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living)

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2566 บริษัทดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนต่อเนื่องและโครงการด้านความยั่งยืนใหม่ โดยโครงการที่มีผลการดำเนินงานสำคัญที่โดดเด่น อาทิ โครงการลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า (EV) ในกระบวนการขนส่งและส่งมอบสินค้า โครงการลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้การผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคน (Solar PV Rooftop) สำหรับร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า และโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สนับสนุนการนำขยะพลาสติกกลับมาสร้างมูลค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเสื้อพนักงานขวดพลาสติกรีไซเคิล โครงการถุงยืมจากฟิล์มพันพาเลท (Shrink wraps) ศูนย์กระจายสินค้า โครงการพาเลทวางน้ำในร้าน 7-Eleven จากลังเบรคเคสชำรุด เป็นต้น รวมถึงโครงการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เช่น คู่ค้า ผู้นำทางความคิด และภาครัฐ เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green)

การบริหารจัดกรร้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร โลตัส และ โรงงานผลิต ซีพีแรม
 • โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากหลังพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อาทิ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากน้ำร้อนใต้ดิน
 • โครงการติดตั้งเครื่องปรับแรงดันอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator: AVR)
 • โครงการติดตั้งระบบการจัดการพลังงาน (Building Energy Managemenbt System: BEMS)
 • โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็น และใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 204,193.82 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 334,362.47 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 238,041.88 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า
 • โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
 • โครงการรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Bike) ในระบบบริการส่งสินค้าเดลิเวอรี่
 • โครงการรถบรรทุก 4 ล้อ พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ (Electric Vehicle: EV) ในระบบการขนส่งสินค้า
 • โครงการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
 • โครงการปรับเปลี่ยนขนาดรถขนส่ง และใช้โปรแกรมจัดการเส้นทางการขนส่ง Territory Planner (TP)

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 15,530.89 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 8,358.61 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
 • จำนวนรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV Bike) 1,749 คัน
 • จำนวนรถบรรทุก 4 ล้อ พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ 14 คัน
 • จำนวนสถานีชาร์ตรถไฟฟ้า 22 สถานี
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 109,443.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โปรแกรมการวิจัย ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Design)
 • โปรแกรมลดใช้พลาสติก ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)
 • โปรแกรมนำบรรจุภัณฑ์หลังการอุปโภคบริโภค กลับมาใช้ใหม่

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • ลดปริมาณการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin plastic) จากโครงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 1.84
 • ลดปริมาณการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin plastic) จากโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) ร้อยละ 4.48
 • ลดปริมาณการใช้พลาสติกจากการบริโภคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ร้อยละ 45.93
 • บรรจุภัณฑ์หลังการอุปโภคบริโภคที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Post-Consumer Packaging) ร้อยละ 6.17
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 390,668.57 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ยืนต้น 9,085,316 ต้น

การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Living)

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการต่อเนื่อง บริจาคอาหารส่วนเกินผ่านมูลนิธิ
 • โครงการต่อเนื่อง ต้นกล้าไร้ถัง
 • โครงการรักษ์เกาะ 24 ชั่วโมง
 • โครงการต่อเนื่อง ปลูกป่า ปลูกอนาคต

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • ลดขยะอาหารสู่การฝังกลบ 511.84 ตัน
 • ส่งมอบอาหารส่วนเกินกว่า 2,149,712 มื้ออาหาร ให้กับชุมชน 520 ชุมชน
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,294.95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 • คัดแยกขยะได้ 322.49 ตัน
 • นำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 12,520.28 ต้น
 • ปลูกต้นไม้สะสม 722,024 ต้น (จากโครงการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางบนและทางน้ำ)

กลยุทธ์ “เซเว่น โก ทูเก็ตเตอร์” (7 Go Together)

บริษัทดำเนินงานด้านสังคมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและบริษัที่ประกาศใช้ในปี 2560 ซึ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างคุณค่าแก่สังคม รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (UN SDGs) ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่

สร้างอนาคต ให้การเรียนรู้

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน และศิลปวัฒนธรรม



สร้างทักษะ ให้ช่องทางจำหน่าย

 • ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
 • ให้การสนับสนุนเกษตรกร
 • ให้การสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง

สร้างสัมพันธภาพ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

 • สนับสนุนกิจกรรมคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชน
 • ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชน


บริษัทสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งยกระดับทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน ผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนร่วมสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ภายในชุมชนให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการศูนย์ 7 สนับสนุน SME, โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและรายย่อย (ALL SME MARKET PLACE) รวมถึงส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน การบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมจิตสาธารณะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์กับชุมชน เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก ทูเก็ตเตอร์” (7 Go Together)

สร้างอนาคต ให้การเรียนรู้

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ สำหรับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษานอกโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNECT ED
 • โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • สนับสนุนเยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 82,763 ราย
 • สนับสนุนทุนการศึกษา 28,520 ทุน
 • นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าทำงานกับบริษัท 3,280 ราย
 • โรงเรียนประชารัฐที่บริษัทร่วมพัฒนา จำนวนสะสม 563 โรงเรียน เป็นมูลค่าสะสม 99.19 ล้านบาท

สร้างทักษะ ให้ช่องทางจำหน่าย

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับผู้ปประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ
 • โครงการการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้
 • โครรงการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร
 • โครงการสนับสนุนพื้นที่ ช่องทางขาย สร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบาง
 • เชื่อมโยง สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • เกษตรกร 13,154 ราย มูลค่าการซื้อ 11,791 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย 197,862 ราย มูลค่าการซื้อ 74,911 ล้านบาท
 • กลุ่มเปราะบาง 9,691 ราย มูลค่าการซื้อ 265 ล้านบาท

สร้างสัมพันธภาพ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการสนับสนุนการเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนและกลุ่มเปราะบาง
 • โครงการศูนย์สุขภาพดีของชุมชน
 • โครงการสร้างสัมพันธ์และบรรเทาสาธารณภัยให้ชุมชน
 • โครงการจิตสาธารณะ

ผลการดำเนินงานปี 2566

 • ชุมชนเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการและเพียงพอ 2,503,387 ราย
 • กลุ่มเปราะบาง หน่วยงานราชการและชุมชน ได้รับการฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ 6,685 ราย
 • ผู้ประสบภัยที่เข้าถึงอาหารและน้ำ 51,625 ราย
 • มูลค่าการสนับสนุนชุมชนทั้งหมด 23.29 ล้านบาท

กลยุทธ์ “เซเว่น โก ไรท์ (7 Go Right)

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาลขององค์กร กฎหมาย และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ แนวทางหลัก ได้แก่

ภายในองค์กร

 • สร้างแรงบันดลใจในการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมให้กับพนักงาน
 • เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล แนวปฏิบัติการใช้แรงงานและการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ภายนอกองค์กร

 • สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ให้ความรู้ สร้างความตระหัก ส่งต่อแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า


บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลที่ดีขององค์กร และสนับสนุนให้พนักงานดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านกระบวนการทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ได้แก่ ความเสี่ยงจากความเร็วของเทคโนโลยี Generative AI ในธุรกิจ e-Commerce ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กระทบการไม่มีสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ และการบังคับใช้นโยบายระดับชาติด้านบรรจุภัณฑ์ ที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะ 3-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางตอบสนองได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนประเด็นความเสี่่ยงด้านความยั่งยืนที่สำคัญต่างๆ เพื่อกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยบริษัทจะดำเนินการกำหนดมาตรการและแผนการรองรับควาทมเสี่ยงดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งดำเนินงานด้านการกำกับดูแลภายนอกองค์กร ครอบคลุมถึงคู่ค้าลำดับต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิด ตลอดจนเตรียมความพร้อมและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ผลกรดำเนินงาน ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก ไรท์ (7 Go Right)

ภายในองค์กร

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการสื่อสาร และสร้างความตระหนักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
 • โครงการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม และระบบการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทภายนอก (Third-party)
 • โครงการสร้างความตระหนักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • โครงการค้นหาช่องโหว่ และประเมินความปลอดภัยข้อมูลและไซเบอร์ของทุกระบบ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทภายนอก

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • ได้รับการประเมินระดับดีเลิศ (Excellence) หรือระดับ 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
 • พนักงานและคู่ค้า ได้รับการสื่อสาร อบรม ให้ความรู้นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านคู่มือจริยะรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ร้อยละ 100
 • กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง มีมาตรการควบคุม ร้อยละ 100
 • ข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 0 กรณี
 • ได้รับการรับรอง ISO 27701 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ส่วนขยายจาก ISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล) ในขอบเขตการซื้อขายสินค้าผ่าน 24Shopping และระบบการบริหารงานบุคคบล

ภายนอกองค์กร

การดำเนินงานตามกลยุทธ์

 • โครงการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า “Responsible Supply Chain Management” ตามกรอบแนวทางความยั่งยืน
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้ากลุ่ม SMEs ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมต่อต้านคอรัปชันของภาคเอกชนไทย

ผลการดำเนินงานปี 2565

 • คู่ค้าลำดับที่ 1 ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ร้อยละ 100
 • คู่ค้าที่มีนัยสำคัญ (Significant Supplier) ได้รับการประเมินความเสี่ยง สอดคล้องตามมาตรฐานความยั่งยืน (ESG)
  ร้อยละ 100
 • คู่ค้ากลุ่ม SMEs ได้รับการสื่อสารและลงนามเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ จำนวน 38 ราย

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า