กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ที่มีการปรับปรุงระหว่างปี เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กลยุทธ์เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)

บริษัทดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) ซึ่งมุ่งหวังผลสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์ใน 4 แนวทางหลัก ได้แต่ การบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Store) การดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) และการปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Living) โดยมีการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 และในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นซึ่งมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย อาทิ โครงการ “รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก” ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงสานต่อมาตรการ

มาตรการลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้โครงการ “ลดและทดแทน” เพื่อส่งเสริมการลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว เป็นต้นตลอดจนส่งเสริมการนำขยะพลาสติกนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินงานลดการใช้พลังงาน อาทิการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้เป็นประเภทประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมการลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบท รับมือสภาพอากาศเปลี่ยน หมุนเวียนใช้พลังงาน และปกป้องระบบนิเวศ ยึดมั่นเจตนารมณ์สีเขียว

กลยุทธ์ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสเพื่อสังคม

บริษัทส่งมอบทักษะองค์ความรู้ สนับสนุนการสร้างอาชีพ และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมรายได้ภายในชุมชนให้กษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการ “เซเว่นอีเลฟเว่นเคียงข้างเกษตรกรไทย” ซึ่งต่อยอดจากโครงการกล้วยหอมทองมายังกลุ่มสินค้าทางการเกษตรอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลไม้ตามฤดูกาล กลุ่มผลไม้ตัดแต่ง กลุ่มผักพร้อมปรุง และกลุ่มสลัดผัก โครงการพัฒนาชาวนาไทย ซึ่งต่อยอดจากโครงการ “เชิดชูชาวนา ผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย” มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่นักเรียนของโรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดเคล็ดลับการทำเบเกอรี่ และเครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน ตลอดจนแบ่งปันโอกาสให้กลุ่มเปราะบาง และผู้พิการในสังคม เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการคืนคนดีสู่สังคม โครงการ CP ALL x Art Story by Autistic Thai สร้างโอกาสด้วยศิลปะ โครงการซีพี ออลล์ จากความห่วงใยสู่การให้โอกาส Giving Ambassadors : from “Care” to “Share” “โครงการกาแฟสร้างอาชีพ โครงการสร้างอาชีพผู้ป่วยจิตเวชคืนสสูั่งคม” ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางและกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานธุรกิจร้านกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ บริษัทยังให้โอกาสทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ทุกระดับผ่านโครงการมากมาย ตลอดจนการจัดตั้งสถาบันทางการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาผ่านการส่งมอบองค์ความรู้และทุนการศึกษาให้เยาวชนของชาติ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบท แบ่งปันโอกาส สรรสร้างคุณค่าสังคม มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างอนาคตและเติมความรัก สร้างด้วยใจเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน

กลยุทธ์ยกระดับระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กรเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ในการดำเนินงานอย่างครบถ้วน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดตั้งระบบดิจิทัลที่ใช้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงานในบริษัทผ่านโครงการ Digital Compliance System นอกจากนี้บริษัทยังมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อมุ่งหาแนวทางการรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นได้อย่างทันท่วงที อาทิ ความเสี่ยงจากพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนตามวิถีชีวิตใหม่ ความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว อีกทั้งในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพาระบบดิจิทัลมากขึ้น บริษัทจึงกำหนดระบบการจัดการด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยครอบคลุมทั้งลูกค้า พนักงานขององค์กรและคู่ค้า เพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่พนักงานในองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การทดสอบออนไลน์ เป็นต้น