โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

รายชื่อผู้ถือหุ้น

*กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.32 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว