บริการด้านอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่


ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายอาหารพร้อมรับประทานและเบเกอรี่ ดําเนินธุรกิจเคียงข้าง สังคมอย่างเกื้อกูลในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ขับเคลื่อนพัฒนา ศักยภาพยกระดับขีดความสามารถความเป็นผู้นํา FOOD PROVIDER มาตรฐานโลก โดยมีสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จํากัด อาทิ แบรนด์เจดดราก้อน แบรนด์เลอแปง แบรนด์เดลี่ไทย แบรนด์เดลิกาเซีย แบรนด์ซีพีแรม แคทเทอริ่ง และแบรนด์พูดดี้ดี เป็นต้น ด้วยผลิตภัณฑ์กว่า 900 รายการ (SKUs) จําหน่ายผ่าน ช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศ กว่า 20,000 แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก


เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา และรับวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการให้บริการด้านวิจัยและพัฒนา ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มธุรกิจและบริษัทอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง ในการประสานงานร่วมมือด้านวิจัยพัฒนากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน