บริการด้านการศึกษา


เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่


สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทํางานให้แก่ นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและ สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (Work-based Education) ด้วย 4 องค์ประกอบ ที่สําคัญ ได้แก่ 1. การสอนโดยมืออาชีพ 2. การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติงานจริง 3. การศึกษางานวิจัยจากปัญหาวิจัยจริง 4. มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างเครือข่าย


เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมีการจัดการเรียนการสอน รูปแบบทวิภาคี เรียนทฤษฎีในสถานศึกษา เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ตามปรัชญาการศึกษา “สร้างความแกร่ง สู่คนเก่ง” ด้วยการผลิตนักเรียนนักศึกษา ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดอาชีพทันที


โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบแก้ไขปัญหาการศึกษา ของประเทศ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สไตล์ฟินแลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นเรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทําให้ได้รับรางวัล “Apple Distinguished School (ADS)” แห่งแรกของโรงเรียน มัธยมในประเทศไทย


ให้บริการด้านการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาค ปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก


เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าใจถึงบุคลิกภาพและศักยภาพของแต่ละบุคคลผ่านลายผิววิทยา โดยกลุ่มผู้เข้ารับการวิเคราะห์มีความหลากหลายตั้งแต่เด็กจนถึงผู้บริหารองค์กรธุรกิจ อีกทั้งยังให้บริการด้านการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างคนที่มีคุณภาพและมีความสุข ส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ


เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชตามมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation หรือ ICF) และการโค้ชกลุ่ม หรือ Action Learning Coach ของ World Institute of Action Learning หรือ WIAL โดยมีพันธมิตรเป็นสถาบันการโค้ชระดับโลกที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านการโค้ชมานานกว่า 40 ปี อย่าง MMS Worldwide Institute รวมถึงสถาบันด้านการพัฒนาบุคลากรอีกหลายแห่ง อีกทั้งยังมีวิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF มากกว่า 30 ท่าน ที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรของท่านครอบคลุมทักษะด้านการโค้ช (Coach) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การเป็นกระบวนกร (Facilitator) และทักษะด้านอารมณ์และความรู้สึก (Soft Skills) ทุกด้าน