สาส์นจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

“เรายึดมั่นต่อยอดปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” เพื่อเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย ด้วยกรอบการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 7 Go Green กลยุทธ์ด้านสังคม 7 Go Together รวมถึงกลยุทธ์ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ 7 Go Right พร้อมทั้งมุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจ และสามัคคีของเพื่อนพนักงานทุกคนจะสามารถทำให้องค์กรของเราเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน”

ความท้าทายของประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกประเด็นมีความเกี่ยวโยงและส่งผลกระทบต่อกันอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทตระหนักดีว่าเราไม่สามารถผลักดันประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงมิติเดียวได้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นพัฒนาและปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองความท้าทายอย่างครอบคลุมในทุกประเด็นสำคัญภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ความยั่งยืน ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเสมอมา เพื่อให้ทั้งบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงสังคม ได้รับเสรีภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและเท่าเทียม ได้รับการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยกรธรรมชาติ

ทั้งนี้ เรายึดมั่นต่อยอดปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” เพื่อเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย ด้วยกรอบการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม “7 Go Green” บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน การขนส่ง และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และกลยุทธ์ด้านสังคม “7 Go Together” ส่งมอบองค์ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสู่กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน สนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม ชุมชน รวมถึงกลยุทธ์ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ “7 Go Right” การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใส่ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับคู่ค้า

บริษัทได้วางเป้าหมายความยั่งยืนที่ชัดเจน และเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มธุรกิจทั่วโลกที่ประกาศเป้าหมายความยั่งยืนมายาวนานกว่า 6 ปี บริษัทได้สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรของเรามาอย่างต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนตลอดมาด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น เราจึงเดินหน้าวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่จะร่วมแก้วิกฤตโลกร้อน ด้วยการนำพาองค์กรสู่ Carbon Neutral และ Zero Waste ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero GHG Emission ภายในปี 2593

เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายสำคัญนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญทั้ง 15 ประเด็น โดยการพิจารณาและประเมินผลกระทบที่มีนัยสำคัญร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ควบคู่ไปกับการพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน อีกทั้งได้พัฒนานโยบาย การบริหารจัดการ แนวทางการปฏิบัติงาน และการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานชีวมวล (Biomass) การลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนเกษตรเพื่อหาวิธีลดก๊าซเรือนกระจกในการเพาะปลูก เป็นต้น ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสที่จะช่วยพลิกวิกฤตในการทำธุรกิจในยุคนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้ยกมาตรการและแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากขยะ เพื่อสนับสนุนกฎหมายส่งเสริมการลดขยะบรรจุภัณฑ์ของภาครัฐ อีกทั้งจัดทำแผนรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วม (Flood Scenario & Preparation) สำหรับร้าน 7-Eleven เพื่อลดผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการกัดกร่อนของน้ำกร่อย ตลอดจนส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ประเภทอาหารสด รองรับการขนส่งทางรางในภูมิภาค เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคให้กับคู่ค้า

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนที่ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรและได้ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อนพนักงานทุกคนที่ช่วยผลักดันให้บริษัทของเราก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 ด้วยการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาขับเคลื่อนการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของเพื่อนพนักงานทุกคน จะสามารถทำให้องค์กรของเราเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน

“เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พร้อมกันนี้ เราได้ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร ตลอดจนดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ : ตอบโจทย์ประเทศ ประชาชน และองค์กร”

ปี 2565 ถือเป็นปีที่บริษัทต้องเผชิญความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจ ตลอดจนแนวโน้มความสนใจของสังคมโลกต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษามาตรฐานในการดำเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับรางวัล “Leading ESG 2022” หรือ “แบรนด์ผู้นำด้าน ESG” จากการดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับรางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 5 รางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ผ่านการประเมินให้เป็นสมาชิก DJSI สำหรับอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing สมาชิกกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2560-2565) และสมาชิกกลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2561-2565) รวมถึงผ่านการประเมินให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในหมวด Food Retailer & Wholesalers ตลอดจนได้รับคะแนนระดับ A จากการประเมิน CDP ด้านบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจากการประเมิน MSCI ด้านการดำเนินงานด้าน ESG ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยันการเป็น “องค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลก” ที่บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี

จากความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรนั้น ทำให้เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข” ทั้งนี้ รางวัลและความสำเร็จที่บริษัทได้รับถือเป็นปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ในการพิจารณาลงทุนตามปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท นำไปสู่ผลตอบแทนในระยะยาว

นอกจากนี้ เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะพลาสติก การจัดการขยะอาหาร การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน และการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น พร้อมกันนี้ เราได้ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร ตลอดจนดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานค่านิยม “3 ประโยชน์ : ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร”

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า