สาส์นจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Sustainability for All” ผ่านการบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืน 3 มิติ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมปี 2566 ยังประสบกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวช้า รวมถึงการชะลอตัวของการส่งออกและปริมาณนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามแรงขับเคลื่อนสำคัญเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มาจากอุปสงค์ในประเทศและการบริโภคที่ยังขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เฝ้าติดตามปัจจัยวัฎจักรเศรษฐกิจและปัจจัยเชิงโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายในทุกประเด็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด ความยั่งยืนทุกภาคส่วน (Sustainability for All) ที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติและหลักปรับญาสามประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ อันประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนระยะที่ 2 (2564-2573) ผ่าน 3 โครงการหลัก ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ทางด้านสิ่งแวดล้อม โครงการเซเว่น โก กรีน (7 Go Green) ไม่เพียงช่วยสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในการ “ลด ละ เลิก” ใช้ถุงพลาสติกอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน ส่งเสริมการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและลดขยะอาหารจากการดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสิทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 ทางด้านการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของสังคมชุมชน โครงการเซเว่น โก ทูเก๊ตเตอร์ (7 Go Together) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมองค์กรความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ได้มีส่วนช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเชิดชูผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจ ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานสากล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างๆ ปรับลดราคาสินค้าและบริการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอีกด้วย ทางด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ โครงการเซเว่น โก ไรท์ (7 Go Right) ได้ยกระดับกระบวนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่างๆ การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Financial Materiality) ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนแบบ “ทวิสารัตถภาพ” (Double Materiality Assessment) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และหน่วยงานความเสี่ยงภายในองค์กร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต บริษัทได้มีการดำเนินแผนบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk) 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การเตรียมรับมือกับเทคโนโลยีเอไอ (Generative AI) ในธุรกิจอีคอมเมิร์ช โดยการศึกษาพัฒนาและนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคนี้ ปรับกระบวนการและลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น รักษาความเป็นผู้นำทางธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 2) การเตรียมรับมือสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ด้วยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และบริการที่เข้าถึงทุกช่วงวัย เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต ดึงดูดกลุ่มผู้สูงอายุมาใช้บริการที่ร้านมากขึ้นและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 3) การเตรียมรับมือแนวปฏิบัติการลดขยะบรรจุภัณฑ์จากภาครัฐ ด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ที่นำไปฝังกลบอีกด้วย

ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ ความเชื่อมั่นในค่านิยมองค์กร ความกตัญญูรู้คุณคน และศรัทธาในการสร้างคุณค่าตอบแทนคุณประเทศชาติและสังคมชุมชน อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของเรา ซึ่งนำพาให้เราสามารถก้าวข้ามวิกฤตในทุกครั้งที่มีความสำคัญยิ่ง อีกทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ในทุกมิติ

ในโอกาสนี้ ผมขอชื่นชมเพื่อนพนักงานทุกคนที่ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร มีความกตัญญูรู้คุณคน ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมในด้านต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรของเราให้ก้าวข้ามทุกวิกฤต ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนพนักงานทุกคนองค์กรของเราจะเติบโตอย่างมั่นคงและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เรามุ่งมั่นพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมจะช่วยสร้างมุลค่าเพิ่ม สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำไปสู่การสร้างการเติบโตระยะยาว พร้อมกันนี้ เรายังเดินหน้าดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลในระบบนิเวศ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน

ปี 2566 ถือเป็นอีกช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากวิกฤตการณ์พลังงานที่เป็นผลมาจากความขัดแข้งทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจ ซึ่งส่งผลต่อค่าครองชีพของประชากรทั่วโลก อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืนอย่างเข้มข้น บริษัทประสบความสำเร็จในการรักษามาตรฐานการดำเนินงานตามยุทธศาสาตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยได้รับรางวัล “Sustainability Excellence” ประเภท “Highly Commended in Sustainability Awards” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ จากความพยายามในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน ESG อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ผ่านการประเมินโดย S&P CSA ให้เป็นสมาชิก DJSI สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่ม Food & Staples Retailing สมาชิกกลุ่ม DJSI Emerging markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (2560-2566) และสมาชิกกลุ่ม World Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (2561-2566) รวมถึงผ่านการประเมิน MSCI ด้านการดำเนินงาน ESG ระดับ A และผ่านการประเมิน FTSE4Good Index ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers ตลอดจนได้รับคะแนนระดับ A- จากการประเมิน CDP ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืน จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพราะว่าเราเชื่อว่านวัตกรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความมั่นใจให้แก่คู่ค้าและลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตลอดจนสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นำไปสู่การสร้างการเติบโตในระยะยาว พร้อมกันนี้ เรายังเดินหน้าดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อาทิ การเพิ่มสดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การจัดการขยะพลาสติก และการจัดการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านนโยบาย “Green Living” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลในระบบนิเวศ ตลอดจนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์กรภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เพื่อการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า