สาส์นจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ด้วยปณิธานองค์กรในการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกันของบริษัท ซีพี ออลล์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาสามประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยการสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติ ต่อประชาชนและต่อองค์กร เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ พร้อมทั้งส่งมอบโอกาสสู่คนในสังคมมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง ผ่านแนวคิด “ให้ช่องทาง ให้การพัฒนา ให้การสนับสนุน” ที่เราเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต คุณภาพสินค้าและคุณภาพชีวิตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเชื่อมโยงไปสู่ระดับมหภาค รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมอบอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONEXT ED และทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนในการสร้างความมั่นคงของชีวิตและทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งผนวกองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

กว่า 2 ปีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน   ซีพี ออลล์ อันประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างไม่ย่อท้อ ทำให้ภาพการฟื้นฟูจากผลกระทบดังกล่าวชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ตอกย้ำเจตนารมณ์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้มีความสอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนของโลกที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น ทั้งการเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบังคับใช้นโยบายระดับชาติที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการก้าวเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ โดยกำหนดเป็นนโยบาย และประกาศ 15 เป้าหมายความยั่งยืน ระยะยาว ปี 2564-2573 พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเป้าประสงค์ทางด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมงานทุกคน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะส่งผลให้เราสามารถขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2564  ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่บริษัทและผู้ส่วนได้เสีย  ได้ร่วมกันรับมืออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ส่งผลให้กิจกรรมทางสังคมถูกจำกัด บริษัทได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดบริการใหม่ 7Delivery ส่งมอบสินค้าปลอดภัยถึงบ้านผู้บริโภค ภายใต้มาตรการทางด้านความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่ไปกับการจัดหาสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  เช่น หน้ากากอนามัย และชุดตรวจหาแอนติเจนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่บริษัท ได้ผลักดันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม

นอกจากนี้ภายใต้การดำเนินการทางด้านความยั่งยืนอย่างเข้มข้น บริษัท ยังคงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับสากล ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านความยั่งยืน โดยได้รับการประเมินเข้าเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)  ลำดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing และคงสถานะการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความตั้งใจในการส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน  รวมถึงผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างน่าพอใจ

จากความสำเร็จด้านความยั่งยืนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นั้น ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะให้ความสำคัญและรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไปพร้อม ๆ กัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงซึ่งการที่องค์กรได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จด้านความยั่งยืนนั้น จึงเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนพิจาณาลงทุนตามปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ (ESG) ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้เรามุ่งดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการบรรจุภัณฑ์ การจัดการขยะพลาสติกที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง การจัดการขยะอาหาร การลดผลกระทบและเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น อีกทั้ง เรายังมุ่งดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมภายในองค์กร พร้อมกันนี้ เราตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้ความ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ ตอบโจทย์ “ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร” อีกทั้ง มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 34 ปี และด้วยการผสมผสานแนวคิดทางด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน พวกเราเชื่อมั่นในการก้าวต่อไป เพื่อเข้าสู่การประกอบธุรกิจในโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน