บริการด้านการบริหารโลจิสติก


ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider – 3PL) ด้วยรถขนส่งทุกขนาดและทุกประเภท โดยให้บริการขนส่งสินค้า บริการขนส่งผ่าน ท่าบริการขนส่งข้ามแดน และบริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยลูกค้าสามารถส่งและรับพัสดุได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 2 บริการ ได้แก่ SPEED-D และ Rider (7Delivery)


ให้บริการด้านการให้คําปรึกษาทั้งการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL) ด้วยการออกแบบคลังสินค้า ที่ได้มาตรฐานพร้อมระบบบริหารการจัดเก็บสินค้า Warehouse Management System (WMS) เพื่อการจัดเก็บ รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) ในที่เดียว ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะช่วยดูแลสินค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบ จัดการกับวันหมดอายุ วันที่ผลิตของสินค้า การคัดแยกสินค้าเข้าคลัง การแยกตาม โรงงานผู้ผลิต และอื่น ๆ จึงเหมาะสําหรับบริษัทและผู้ประกอบการที่ต้องการส่งต่อ สินค้าให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบความมั่นใจในบริการที่สามารถตอบสนอง ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้