กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กร โดยกำหนดกรอบการพัฒนาและบริหารจัดการประเด็นทางด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนและสังคม พร้อมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร 15 เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals : SDGs) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติทั้ง 10 หลักการ (United Nations Globla Compact : UNGC) อีกทั้งยังมุ่งดำเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับบรรษัทข้ามขาติขององค์กร เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guideline for Multinational Enterprise) หลักการดูแลกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) และมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) นอกจากนี้บริษัทสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาก อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึกและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อรับทราบมุมมอง ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายและกรอบการดำเนินงาน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย Hear Health Home ที่มุ่งดำเนินงานด้านพัฒนาความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติด้วยการกำกับดูแลที่ดีเป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมทั้งสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม ตลอดจนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว พร้อมกันนี้ บริษัทวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียประเด็นสำคัญจากมาตรฐานสากลต่างๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มอุสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร โดยมีประเด็นสำคัญใหม่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี 2) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 3) การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และ 4) การจัดการขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังผสมผสานวัฒนาธรรมองค์กร สร้างความกลมเกลียวและเพิ่มคุณค่าให้แก่บุคลากรในองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตไปพร้อมบริษัท

ปรัชญาองค์กร

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข


วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”


พันธกิจสู่ความยั่งยืน

  • บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข และได้รับการยอมรับทั้งในและระดับสากล
  • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก
  • สร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร

องค์ประกอบความยั่งยืน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

5 Core Competencies

7 Values

11 Leadership