กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการจัดการทางด้านความยั่งยืนองค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ความยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และวิสัยทัศน์องค์กรในการมุ่งเป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข พร้อมทั้งคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์กรการแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) รวมทั้งกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร 15 เป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรการสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals: SDGs) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติทั้ง 10 หลักการ (United Nations Global Compact: UNGC) ตลอดจนมุ่งดำเนินงานตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) แนวปฏิบัติสำหรับบรรษัทข้ามชาติขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Guideline for Multinational Enterprise) หลักการดูแลกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) รวมถึงมีกระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่หลากหลาย พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่ได้รับ เพื่อนำมาใช้พัฒนานโยายและกรอบการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัทประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Assessment) โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact Materiality) และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Financial Materiality) ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนแบบ “ทวิสารัตถภาพ” (Double Materiality Assessment) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานความเสี่ยงภายในองค์กร โดยมี 10 ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ 1) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร 3) การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 4) การจัดการของเสียและอาหารส่วนเกินอย่างยั่งยืน 5) การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ 6) การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี 7) ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต 8) การใช้แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9) การพัฒนาทุนมนุษย์ และ 10) การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 3 เสาหลัก ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม (Social) เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณค่าต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการกำกับดูแลที่โปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมทั้งดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

ปรัชญาองค์กร

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

ปณิธานองค์กร : “GIVING & SHARING”

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”


พันธกิจสู่ความยั่งยืน

 • บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข และได้รับการยอมรับทั้งในและระดับสากล
 • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก
 • สร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร

Sufficiency
Economy
CPG Values /
Our Way
TQM /
CP Excellence
The 10 UNGC
17 SDGs & UNGP
Domestic & International Regulations & STD

องค์ประกอบความยั่งยืน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

5 Core Competencies

7 Values

11 Leadership

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า