รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI)