บริการด้านค้าส่ง


ประกอบธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็ก กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงองค์กรของรัฐ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ณ สิ้นปี 2563 แม็คโครมีศูนย์จําหน่ายสินค้าในประเทศไทย รวม 137 สาขา ในราชอาณาจักรกัมพูชา 2 สาขา สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 สาขา สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้ชื่อ LOTS Wholesale Solution รวม 3 สาขา และสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา 1 สาขา นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสยามแม็คโครฯ ยังประกอบ ธุรกิจนําเข้า ส่งออก และจําหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริการ จัดส่งทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสํานักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยระบบการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ