ข้อมูลหุ้นกู้

ณ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จำนวน 15 รุ่น 35 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 173,093.80 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

15.1 การเสนอขาย : ผู้ลงทุนทั่วไป

15.2 การเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่