นโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีหัวข้อนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง ดาวน์โหลด
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด