นโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีหัวข้อนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 1 ปี 2559-2563 ดาวน์โหลด
นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับที่ 2 ปี 2564-2573 ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง ดาวน์โหลด
คู่มือจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ดาวน์โหลด
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ ดาวน์โหลด
นโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ดาวน์โหลด