ความยั่งยืน

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน


ปรัชญาองค์กร

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข


วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”


พันธกิจสู่ความยั่งยืน

  • บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข และได้รับการยอมรับทั้งในและระดับสากล
  • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก
  • สร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร

องค์ประกอบความยั่งยืน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY

5 Principles

7 Values

11 Leadership

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน


ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 0


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100เป้าหมาย

10,000 ราย


ผลการดำเนินงาน

150,556 ราย


เป้าหมาย

ร้อยละ 10


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 19.6


เป้าหมาย

100,000 ราย


ผลการดำเนินงาน

375,970 ราย


เป้าหมาย

ร้อยละ 150


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 160


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 29เป้าหมาย

ร้อยละ 10


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 10.59


เป้าหมาย

ร้อยละ 10


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 1.02


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งที่สำคัญ


เป้าหมาย

ไม่มีข้อขัดแย้งที่สำคัญ


WE SUPPORT

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact

ซีพี ออลล์ เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในฐานะของบรรษัทพลเมืองที่ดี ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักสากล 10 ประการ และให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหประชาชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

เกือบร้อยปีที่ผ่านมา ซีพีทำธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม ชุมชน ประเทศ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเชื่อว่าการปิดทองหลังพระ สักวันทองจะล้นออกมาหน้าพระเอง วันนี้ซีพีกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 100 และจะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน เรารักซีพี จึงขอเชิญชวนชาวซีพี ร่วมกันสร้างความดีต่อไป และส่งต่อความดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้กับสังคม ชุมชน ประเทศอย่างต่อเนื่อง