สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร


นายสุภกิต เจียรวนนท์


ประธานกรรมการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


เป็น “เครื่องยนต์” ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกมากว่า 36 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราให้ความสะดวกกับทุกชุมชน” ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการร่วมสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับตัวโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นแกนสำคัญ สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคมมาอย่างสม่ำเสมอ เป็น “เครื่องยนต์” ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตลอดทั้งเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 

และปี 2566 เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะการณ์ปกติมากขึ้นเป็นลำดับ โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศเป็นสำคัญ และด้วยเศรษฐกิจที่พร้อมจะเดินหน้าต่อ ประกอบกับโอกาสทางธุรกิจที่มาถึง ทุกหน่วยธุรกิจจึงต่างเร่งส่งมอบสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที ในหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) หรือร่วมกันในรูปแบบโอทูโอ (O2O) โดยผสานความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ตามแนวคิดระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน รวมถึงตอบโจทย์วิถีชีวิตลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ รักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องจากปีก่อนได้อย่างสำเร็จ มีรายได้รวมจำนวน 921,187 ล้านบาท กำไรสุทธิ 18,482 ล้านบาท ปรับสูงขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 39 โดยส่งผ่านมาจากทุกหน่วยธุรกิจที่สร้างผลประกอบที่ดีเยี่ยมได้ ผลักดันให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีเสถียรภาพสูงและมั่นคง บริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยังมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน 

เป็น “เพื่อนบ้าน” ที่พึ่งพาได้ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า ชุมชน และสังคมเป็นหลักสำคัญ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยทุกหน่วยธุรกิจภายใต้ ซีพี ออลล์ มีการปรับตัวเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการเป็นร้านสะดวกซื้อที่สร้างแสงสว่างให้ชุมชนให้มีความปลอดภัยในทุกค่ำคืน ปรับร้านสะดวกซื้อริมถนนมาเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีที่จอดรถ หรือจากร้านสะดวกซื้อมาเป็นระบบนิเวศของร้านสะดวกซื้อที่มีสินค้าและบริการในทุกรูปแบบ สำหรับทุกกลุ่มลูกค้า ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าให้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องไปตลอดทุกช่วงวัย ซีพี ออลล์ เป็นองค์กรที่พร้อมจะร่วมฝ่าฟันและอยู่เคียงคู่สังคม เป็นที่พึ่งพาในทุกสถานการณ์และทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งวิกฤตและโอกาสที่เกิดขึ้นเสมอมา 

ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายคู่ค้า ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ตลอดจนการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น ผู้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร รวมถึงกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผ่านการสร้างโอกาส สร้างคุณค่า ให้ช่องทางการขาย ให้ความรู้ และการพัฒนา ตลอดจนให้การเชื่อมโยง พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนเอส เอ็มอี” เพื่อให้การแบ่งปันนี้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมถึงผลักดันให้เครือข่ายคู่ค้าตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมและใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย 


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์


ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


เป็น “เพื่อนที่รู้ใจ” ใกล้ทุกชุมชน 

บริษัทฯ ให้คุณค่ากับมิติของการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดมั่นตามปรัชญาองค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” ทำให้การดูแลพนักงานที่มีมากกว่า 250,000 คนกระจายอยู่ทั่วทุกประเทศ ซึ่งหลากหลายในช่วงอายุและแตกต่างในด้านความคิด แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน มีจิตสำนึกในการทำความดี ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง ทำงานกันเป็นทีม มุ่งมั่นในความสำเร็จร่วมกัน จะเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อน ซีพี ออลล์ ที่จะส่งความสุขผ่านสินค้าและบริการที่เป็นเลิศสู่ลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ ซีพี ออลล์ เสมือน “เพื่อนที่รู้ใจ” ใกล้ทุกชุมชน 

สุดท้าย ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณคู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ร่วมใจผลักดันบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งพวกเราจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” พร้อมร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศชาติให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า