โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของ ซีพี ออลล์

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน 15 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท  ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถบรรลุเป้าหมาย ในปี 2573 บริษัทจึงได้ผนวกการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าในโครงสร้างการบริหารองค์กร ดังนี้

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจึงมีมติให้แต่งตั้งบุคคลดังนี้รายนามดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามข้อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นายธานินทร์ บูรณมานิต

นายธานินทร์ บูรณมานิต

ที่ปรึกษา
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู

ที่ปรึกษา
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

ที่ปรึกษา
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

ที่ปรึกษา
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

ประธานอนุกรรมการ
นางสาวลาวัณย์ เตียงหาษากุล

นางสาวลาวัณย์ เตียงหาษากุล

อนุกรรมการ
ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์

ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์

อนุกรรมการ
นายวิชัย จัทร์จริยากุล

นายวิชัย จัทร์จริยากุล

อนุกรรมการ
นายอำพา ยงพิศาลภพ

นายอำพา ยงพิศาลภพ

อนุกรรมการ
นายรณกฤต พจมานพรชัย

นายรณกฤต พจมานพรชัย

อนุกรรมการ
นางภภัสสร ธนสรด

นางภภัสสร ธนสรด

อนุกรรมการ
นางสาวธนวันต์ เชื้อสุข

นางสาวธนวันต์ เชื้อสุข

อนุกรรมการ
นายธานี ลิมปนารมณ์

นายธานี ลิมปนารมณ์

อนุกรรมการ
นายโตมร จัทรา

นายโตมร จัทรา

อนุกรรมการ
นายมานิต สกุลดี

นายมานิต สกุลดี

อนุกรรมการ
นายอาคม อาจแสง

นายอาคม อาจแสง

อนุกรรมการ
นายวรพล กล้าหาญ

นายวรพล กล้าหาญ

เลขานุการอนุกรรมการ
นางสาวสุภาวดี สอพิมาย

นางสาวสุภาวดี สอพิมาย

ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนดาวน์โหลด