โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของ ซีพี ออลล์

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน 15 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท  ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถบรรลุเป้าหมาย ในปี 2573 บริษัทจึงได้ผนวกการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าในโครงสร้างการบริหารองค์กร ดังนี้

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจึงมีมติให้แต่งตั้งบุคคลดังนี้รายนามดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามข้อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนดาวน์โหลด