เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทปรับปรุงกรอบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งระยะสั้นและระยยาว ระยะที่ 2 ที่คอรบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2564-2573 โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของโลก (Global Trend) ตลอดจนศักยภาพของบริษัท โดยเพิ่มประเด็นสำคัญใหม่ ได้แก่ การเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีกรอกบการดำเนินการ ดังนี้

ความก้าวหน้าการดำเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2573


บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 2 ปี 2564-2573 ที่กำหนดไว้ โดยสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานปี 2564 ได้ดังนี้


เป้าหมาย

ดีเลิศ


ผลการดำเนินงาน

ดีเลิศ


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 20


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 8.40


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 94.69เป้าหมาย

250,000 ราย


ผลการดำเนินงาน

200,411 ราย


เป้าหมาย

500,000 บาท


ผลการดำเนินงาน

272,200 ราย


เป้าหมาย

ร้อยละ 25


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 19.40


เป้าหมาย

5,000,000 ราย


ผลการดำเนินงาน

891,078 ราย


เป้าหมาย

ร้อยละ 80


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 86เป้าหมาย

Carbon Neutral


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 6.10


เป้าหมาย

ร้อยละ 25


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 1.68


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 85.09


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 57.98


เป้าหมาย

ร้อยละ 100


เป้าหมาย

ร้อยละ 87.18