รางวัลและความภาคภูมิใจ

ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ขึ้นตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI)

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนตํ่าและยั่งยืน (LCSI) ในระดับโดดเด่น

ซีพี ออลล์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จากการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ปี 2564

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ซีพี ออลล์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ธาราพัทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices of Green Building Small & Medium Category ซึ่งนับเป็นบริษัทในประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลการประกวด ASEAN Energy Awards 2563 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาเซียน

ซีพี ออลล์ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวด 4 ช่อง ทางขายสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการเปิดเผยผลการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อยู่ในหมวดร้านค้าอาหาร ร้านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกด้านนวัตกรรมและด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากโครงการการประกวดนวัตกรรมในรูปแบบปิดและเปิด CP ALL’s Innovation Awards และโครงการ Eat Well ที่มีการจัดรวบรวมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไว้ให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเลือกซื้อ

ซีพี ออลล์ นับเป็นองค์กรเอกชนรายเดียวที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยจะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกรวมถึงเป็นสมาชิกดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั้งในระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเป็นผู้นำอุตสาหกรรม (Industry Deader)

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index กลุ่ม Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในทุกมิติ (ดัชนี FTSE4Good Index จัดทำโดย FTSE Russell)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความ ยั่งยืน ESG Ratings ที่ BBB (มาตราส่วน AAA-CCC) จาก MSCI (Morgan Stanley Capital International)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ B หรือเทียบเท่า Management Level สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ซีพี ออลล์ คว้าไปถึง 3 รางวัล ได้แก่ Honored Companies ที่มอบให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์ Best CFO สำหรับนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ และ Best IR Program สำหรับสำนักลงทุนสัมพันธ์

ซีพี ออลล์ ได้อันดับที่ 1 ได้รับการยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้าน ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และ บริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก FinanceAsia Asia’s Best Companies 2564

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นสมาชิกกลุ่มตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index กลุ่ม Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในทุกมิติ (ดัชนี FTSE4Good Index จัดทำโดย FTSE Russell)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings ที่ BBB (ช่วงระดับ “AAA” to “CCC” จาก MSCI ESG Research) ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้น

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ซีพี ออลล์ ได้อันดับที่ 2 ประเภทบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม และอันดับ 5 ประเภทบริษัทที่มีการจัดการดีที่สุด โดยวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก FinanceAsia Asia’s Best Companies 2563

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล “Best Overall Investor Relations (Large Cap)” และ “Best Investor Relations Officer (Large Cap)” และรางวัลตามประเภทธุรกิจในกลุ่ม Consumer Staples จากนิตยสาร IR Magazine ในงานประกาศผลรางวัลIR Magazine Awards-South East Asia 2020

ซีพี ออลล์ ได้รับการประเมิน Children’s Rights and Business ระดับ Leader ที่ 7.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ประเมินโดย Global Child Forum

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกรวมถึงเป็นสมาชิกดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งในระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Emerging และ FTSE4Good ASEAN 5 ซึ่งจัดโดย FTSE Russell โดยมีการพิจารณาด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับที่ BBB (ช่วงระดับ “AAA” to “CCC”) ในการประเมินความยั่งยืนจาก MSCI ESG Research

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ B หรือเทียบเท่า Management Level ในการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclsed Project : CDP)

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลก รวมถึงเป็นสมาชิกกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Emerging ซึ่งจัดโดย FTSE Russell โดยมีการพิจารณาด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียว ที่ติดในรายชื่อ 100 สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรมของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในลำดับที่ 23  ด้วยค่าคะแนนนวัตกรรมที่ 57.32

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล Best Investor Relations in Consumer Staples Sector in South East Asia เป็นรางวัลจากผลการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้บริหารกองทุนกว่า 100 ราย จากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจขององค์กรและประเทศไทย จากการมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามปณิธานขององค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน