รางวัลและความภาคภูมิใจ

ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล ขึ้นตามมาตรฐานของ Global Reporting Initiatives (GRI)

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นแปีที่ 6 จากตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

รางวัล SET Awards ปี 2566 กลุ่ม Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ อาคาร THE TARA ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2566 และรางวัล Thailand Energy Award 2566 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Building-New and Exsting Building)

แม็คโครรับรางวัลมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 พร้อมประกาศนียบัตรมาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Global Sustainable Energy and Environment GSEE)

ซีพีแรมรับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากการมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากกระทรวงยุติธรรม

ซีพีแรม 7 สาขาทั่วประเทศ รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW to COVID-19 Relief และ CSR-DIW Continuous โครงการส่งเสริมโรงงานาอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม และโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2566 ระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กลุ่มธุรกิจค้าส่งรับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ผ่านโครงการแม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมส่งเสริมอาชีพคนพิการทั่วประเทศ

โลตัสรับรางวัลดีเด่นองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยชน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจสนันบสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งทางตรงและทางอ้อนให้กับคนในชุมชน และส่งเสริมคนกลุ่มเปราะบางในสังคม

โลตัส ติดหนึ่งใน 50 อันดับบริษัทในฝันของคนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2566 (Top 50 Companies in Thailand 2566) จาก WorkVenture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในไทย สะท้อนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

โลตัส รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยชน สะท้อนการเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมรวมถึงมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาด้านผู้สูงอายุและครอบครัว

โลตัส ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์

โลตัส ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาว ปี 2566 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแบกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies โดยสมาคนส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการเชิญชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมย์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี

ซีพี ออลล์ รับรางวัลส่งเสริมธรรมาภิบาล ปี 2566 ในงานมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2566 จัดโดย สมาคนผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ปีที่ 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการเชิญชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมย์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนตํ่าและยั่งยืน (LCSi) : Low Carbon and Sustainable Business Index) ปี 2565 ระดับ “โดดเด่น” จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลผู้นำด้าน ESG (Leading ESG Awards 2565) เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการบริหารจัดการด้านพัฒนาความยั่งยืน และมีผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จาก Future Trends

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ปี 2565 ความเป็นเลิศด้านการจัดกาารทรัพยากรบุคคล จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565 ระดับ “ดีเด่น” จัดโดยสำนักงานคณะกรรการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2565 ระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนตํ่าและยั่งยืน (LCSI) ในระดับโดดเด่น

ซีพี ออลล์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จากการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ปี 2564

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากการเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ซีพี ออลล์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา ธาราพัทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices of Green Building Small & Medium Category ซึ่งนับเป็นบริษัทในประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลการประกวด ASEAN Energy Awards 2563 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาเซียน

ซีพี ออลล์ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวด 4 ช่อง ทางขายสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการเปิดเผยผลการสำรวจของนิตยสารแบรนด์เอจ

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 กลุ่มบริการ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกความน่าเชื่อถือของแบรนด์และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อยู่ในหมวดร้านค้าอาหาร ร้านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกด้านนวัตกรรมและด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จากโครงการการประกวดนวัตกรรมในรูปแบบปิดและเปิด CP ALL’s Innovation Awards และโครงการ Eat Well ที่มีการจัดรวบรวมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไว้ให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเลือกซื้อ

ซีพี ออลล์ นับเป็นองค์กรเอกชนรายเดียวที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยจะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ปี 2566 ระดับโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (S&P Global Sustainability Awards) ระดับสูงสุด Gold Clas ใน The Sustainability Yearbok 2566

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index กลุ่ม Emerging และ FTSE45Good ASEAN 5 อุตสาหกรรม Food Retailers & Wholesalers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ดัชนีย์ FTSE4Good Index จัดทำโดย FTSE Russell)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความ ยั่งยืน ESG Ratings ที่ A (มาตราส่วน AAA-CCC) กลุ่มอุตสาหกรรม Retail Food & Staples จาก MSCI (Morgan Stanley Capital International)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ A หรือเทียบเท่า Leadership Level ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาาศ ปี 2566 โดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP

แม็คโคร รับรางวัลระดับสากล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2566” จากนิตยาสาร HR Asia สื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย โดยแม็คโครรับรางวัลบริษัที่น่าทำงานที่สุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

โลตัส รับรางวัลระดับสากล “HR Excellence Awards 2566” โดยนิตยสาร HR Asia ของบริษัท Business Media International (BMI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นเลิศด้านการดูแลเพื่อนพนักงาน

แม็คโคร รับรางวัลระดับสากล “HR Excellence Awards 2566” จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับรางวัลระดับบรอนซ์ สาขา Excellence in Women Empowerment Strategy และรางวัลบรอนซ์ สำหรับ HR Manager of the Year

โลตัส รับรางวัลระดับสากล Top Employer 2566 in Thailand นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ สะท้อนการเป็นแบรนด์นายจ้างที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและเวทีนานาชาติ

แม็คโคร รับรางวัล GC Powerlist: Southeast Asia Teams จาก The Legal 500 สถาบันจัดอันดับและผู้นำด้านการสื่อสารให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายระดับโลก เพื่อยกย่องการดำเนินงานด้านกฎหมายขององค์กร โดยมีการคัดสรรจากบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 800 บริษัท

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ปี 2565 ระดับโลก (DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืน (S&P Global Sustainability Awards) ระดับสูงสุด Gold Clas ใน The Sustainability Yearbok 2565

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index คะแนนสูงสุด กลุ่ม Emerging และ FTSE45Good ASEAN 5 อุตสาหกรรม Food Retailers & Wholesalers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ดัชนีย์ FTSE4Good Index จัดทำโดย FTSE Russell)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความ ยั่งยืน ESG Ratings ที่ A (มาตราส่วน AAA-CCC) กลุ่มอุตสาหกรรม Retail Food & Staples จาก MSCI (Morgan Stanley Capital International)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ A หรือเทียบเท่า Leadership Level ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาาศ ปี 2565 โดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best CSR Company Asian Excellence Awards) รางวัลที่ยกย่อความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม จาก Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการของฮ่องกง

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล Best Employer Brand Awards ปี 2565 สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยม จากองค์กรระดับโลก World HRD Congress องค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร ร่วมกับ Stars of the Industry Group

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกรวมถึงเป็นสมาชิกดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ทั้งในระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเป็นผู้นำอุตสาหกรรม (Industry Deader)

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index กลุ่ม Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในทุกมิติ (ดัชนี FTSE4Good Index จัดทำโดย FTSE Russell)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความ ยั่งยืน ESG Ratings ที่ BBB (มาตราส่วน AAA-CCC) จาก MSCI (Morgan Stanley Capital International)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ B หรือเทียบเท่า Management Level สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ซีพี ออลล์ คว้าไปถึง 3 รางวัล ได้แก่ Honored Companies ที่มอบให้กับ บมจ.ซีพี ออลล์ Best CFO สำหรับนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์ และ Best IR Program สำหรับสำนักลงทุนสัมพันธ์

ซีพี ออลล์ ได้อันดับที่ 1 ได้รับการยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ด้าน ประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company) บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และ บริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก FinanceAsia Asia’s Best Companies 2564

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็นสมาชิกกลุ่มตลาดเกิดใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index กลุ่ม Food & Drug Retailers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีคะแนนติดอันดับสูงสุด 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในทุกมิติ (ดัชนี FTSE4Good Index จัดทำโดย FTSE Russell)

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับในการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings ที่ BBB (ช่วงระดับ “AAA” to “CCC” จาก MSCI ESG Research) ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้น

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จัดอันดับโดยองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล CDP ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ซีพี ออลล์ ได้อันดับที่ 2 ประเภทบริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม และอันดับ 5 ประเภทบริษัทที่มีการจัดการดีที่สุด โดยวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก FinanceAsia Asia’s Best Companies 2563

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล “Best Overall Investor Relations (Large Cap)” และ “Best Investor Relations Officer (Large Cap)” และรางวัลตามประเภทธุรกิจในกลุ่ม Consumer Staples จากนิตยสาร IR Magazine ในงานประกาศผลรางวัลIR Magazine Awards-South East Asia 2020

ซีพี ออลล์ ได้รับการประเมิน Children’s Rights and Business ระดับ Leader ที่ 7.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ประเมินโดย Global Child Forum

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกรวมถึงเป็นสมาชิกดาวโจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งในระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Emerging และ FTSE4Good ASEAN 5 ซึ่งจัดโดย FTSE Russell โดยมีการพิจารณาด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับที่ BBB (ช่วงระดับ “AAA” to “CCC”) ในการประเมินความยั่งยืนจาก MSCI ESG Research

ซีพี ออลล์ ได้รับการจัดอันดับระดับ B หรือเทียบเท่า Management Level ในการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclsed Project : CDP)

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลก รวมถึงเป็นสมาชิกกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค

ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Emerging ซึ่งจัดโดย FTSE Russell โดยมีการพิจารณาด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียว ที่ติดในรายชื่อ 100 สุดยอดบริษัทแห่งนวัตกรรมของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในลำดับที่ 23  ด้วยค่าคะแนนนวัตกรรมที่ 57.32

ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัล Best Investor Relations in Consumer Staples Sector in South East Asia เป็นรางวัลจากผลการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้บริหารกองทุนกว่า 100 ราย จากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจขององค์กรและประเทศไทย จากการมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามปณิธานขององค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า